Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
4 Strony  1 2 3 > »  
Closed TopicStart new topicStart Poll

> Przynależność państwowa Śląska - kalendarium, Śląsk na przestrzeni wieków
     
Owjesz
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 111
Nr użytkownika: 55.824

 
 
post 19/08/2009, 18:36 Quote Post

Przynależność państwowa Śląska na przestrzeni wieków:


ŚLĄSK DAWNY
...-623 (od czasów najdawniejszych do podporządkowania południowego Śląska przez Samona)

- Śląsk zamieszkują przeróżne ludy (...);

ŚLĄSK DAWNY I SAMONA
623-661 (od powstania państwa Samona do jego końca)

- część Śląska znalazła się w pierwszym znanym słowiańskim państwie;
629-639 - wojna państwa Samona z Frankami;
631 - zwycięstwo Samona nad Frankami pod Wogastisburgiem;
658/661 – śmierć Samona;
658/661 – rozpad państwa Samona;

ŚLĄSK NIEZALEŻNY
661-875 (od upadku państwa Samona do państwa wielkomorawskiego)

- do Śląska napływają Słowianie;
- Śląsk integruje się w krainę;
- chrzest Śląska;

VII w. 1 poł. – przybycie Słowian;
IX w. 1 poł. – procesy integracyjne plemion na Śląsku;
845 - Geograf Bawarskim wymienia plemiona śląskie;
863 - chrystianizacja Śląska przez Oslawa z Moraw;
875 – Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął Górny Śląsk;

ŚLĄSK MORAWSKI
875-906 (od Wielkich Moraw do najazdu Madziarów)

- Śląsk znalazł się w państwie wielkomorawskim;
885 - Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął cały Śląsk;
906 – upadek Państwa Wielkomorawskiego spowodowany najazdem Węgrów

ŚLĄSK NIEZALEŻNY
906-915 (od upadku Wielkich Moraw do podporządkowania przez Czechów)

- Śląsk przechodzi pod rządy czeskie;
915 - czeski książę Wratysław I podporządkowuje sobie Górny Śląsk;

ŚLĄSK CZESKI
915-990 (od podboju przez Czechów do najazdu przez Polan)

- Śląsk jest pod panowaniem czeskim;
- podbicie Śląska przez Polan;

943 - Al-Masudi opisuje Górny Śląsk jako własność księcia czeskiego;
955 - początek uzależnienia całego Śląska od Czechów;
963 - Ibrahim ibn Jakub potwierdza dane al-Masudiego;
973 - przynalezność Śląska do biskupstwa praskiego;
985 - rawdopodobny koniec sojuszu polsko–czeskiego w związku z walkami z Połabianami;
990 - książę polski Mieszko I przy pomocy cesarza niemieckiego zdobywa Śląsk;

ŚLĄSK POLSKI
990-1038 (od najazdu Polan do powrotu pogaństwa)

- Śląsk w państwie Polan walczącym o swoją pozycję;
- rewolta pogańska w Polsce przeciw władzy chrześcijańskich książąt;

991 - Dagome Iudex wymienia Śląsk w granicach państwa Polan;
1000 - papież wciela biskupstwo wrocławskie do metropolii gnieździeńskiej
1034-1037 - powrót pogaństwa na Śląsku;

ŚLĄSK CZESKI
1038/1039-1050 (od powrotu pogaństwa do najazdu Polan)

- Czesi przywracają chrześcijaństwo i swoją władzę na Śląsku;
- Polacy zdobywają większą, północną część Śląska;

1038/1039 - książę czeski Brzetysław I zdobywa Śląsk;
1041 - Brzetysław I składa hołd lenny cesarzowi niemieckiemu Henrykowi III, a ten potwierdza przynależność Śląska do Czech;
1050 - książę polski Kazimierz I Odnowiciel zdobywa większość Śląska (bez Śląska Opawskiego);

ŚLĄSK POLSKI I CZESKI
1050-1138 (od najazdu Polan do rozbicia dzielnicowego w Polsce)

- skomplikowana przynależność Śląska zdobytego przez Polskę (trybut, dzierżawa od Czechów?);
- wzmocniona Polska najeżdża Czechy i odrzuca płacenie trybutu;
- zapisano zdanie "Slezsko vocatur, penitus igne consumpsit" z nazwą Śląska (XII w.);
- rozbicie państwa polskiego na dzielnice/księstwa;

1054 - mediacja Czechów u cesarza Henryka III w Kwedlinburgu przeciwko Polsce - zdobyta przez Polskę część Śląska zostaje w Polsce pod warunkiem corocznej opłaty dla Czechów;
1110 - najazd polskiego księcia Bolesława Krzywoustego na Czechy;
1114 - Polska przestaje płacić Czechom za posiadanie Śląska;
1132-1137 - wojna polsko-czeska zakończona pokojem w Kłodzku - południowa część Śląska przypada Czechom;
1138 - testament Krzywoustego przekazuje polską część Śląska najstarszemu synowi, Władysławowi II Wygnańcowi, który dał początek linii Piastów Śląskich;

ŚLĄSK POLSKI/NIEZALEŻNY I CZESKI
1138-1336/1392 (od rozbicia dzielnicowego w Polsce do oddania się wszystkich Piastów Śląskich pod zwierzchnictwo Czech)

- najazd tatarski porzekreśla ekspansywne ambicje Śląska;
- zapisano zdanie "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai" (1270);
- księstwa śląskie oddają się pod zwierzchnictwo czeskie;

1179 - dzielnicowa część Śląska zostaje podzielona na trzy księstwa;
1241 - najazd Tatarów na Śląsk, przegrana bitwa pod Legnicą;
1269 - z czeskiej części Śląska wydzielone osobne księstwo lenne;
1281 - podział księstwa opolskiego na mniejsze księstwa;
1289-1291 - oddanie się reszty księstw górnośląskich pod zwierzchnictwo Czech;
1327-1336/1392 - oddanie się księstw dolnośląskich pod zwierzchnictwo Czech;

ŚLĄSK CZESKI
1336/1392-1526 (od oddania się pod władzę Czech do przejścia pod władzę Habsburgów)

- zrzeczenie się przez Polskę na rzecz Czech praw do Śląska;
- Śląsk zostaje wcielony do Korony Czeskiej;
- przejście śląska pod zwierzchnictwo Habsburgów;

1335/1339 - Układ Trenczyński, polski król Kazimierz III Wielki zrzeka się praw do Śląska;
1345-1348 - polsko-czeska wojna o Śląsk, próba podporządkowania sobie Śląska przez Polskę, pokój w Namysłowie, Kazimierz III Wielki formalnie zrzeka się na rzecz Korony Czeskiej praw dynastycznych do Śląska, poza ziemia wieluńską; Karol IV Luksemburski wciela Śląsk do Korony Czeskiej;
1395 - polski król Władysław Jagiełło oblega Opole podczas wojny z księciem opolskim Władysławem Opolskim, który próbował odbić ziemię wieluńską;
1454 - książę oświęcimski Jan IV oddaje się pod zwierzchnictwo Polski;
1457 - książę oświęcimski Jan IV sprzedaje swoje księstwo królowi Polski Kazimierzowi Jagiellończykowi, odejście księstwa oświęcimskiego ze Śląska;
1526 - Króla Czech i Węgier Ludwik Jagiellończyk ginie w bitwie z Turkami, na skutek czego Habsburgowie przejmują we władanie Węgry oraz Czechy ze Śląskiem, które zachowują jednak autonomię i prawo udziału w elekcji królów czeskich;

ŚLĄSK HABSBURGÓW
1526-1740 (o przejścia pod władzę Habsburgów do śmierci ostatniego Habsburga)

- po raz pierwszy zanotowano nazwy Dolny Śląsk i Górny Śląsk (Silesia Inferior i Superior u Joachima Cureus, 1571);
- nieudana próba oderwania się Śląska wraz z Czechami spod władzy Habsburgów;

1620 - w wyniku przegranej bitwy pod Białą Górą podczas wojny trzydziestoletniej Czechy (w tym terytorium Śląska) z niemal niezależnego królestwa stają się zwykłą prowincją monarchii habsburskiej - na Śląsku, po układzie podpisanym w Dreźnie, Habsburgowie potwierdzają jednak przywileje i wolności stanów śląskich;
1632-1634 - szwedzka okupacja księstwa opolsko-raciborskiego;
1645-1666 - księstwo opolsko-raciborskie w zastawie u polskiej dynastii Wazów;
1740 - śmierć ostatniego Habsburga, konflikt nad schedą po Habsburgach;

ŚLĄSK PRUSKI I AUSTRIACKI
1740-1918 (od śmierci ostatniego Habsburga do nowego podziału Śląska po I wojnie światowej)

- wojny śląskie, przejęcie większości Śląska przez Prusy;
- wojna z Napoleonem;
- uprzemysłowienie Śląska, zwiększenie znaczenia gospodarczego Górnego Śląska;
- Wiosna Ludów, kształtowanie się nacjonalizmów słowiańskich;
- I wojna światowa;

1740 - wkroczenie pruskiego Fryderyka Wielkiego do Ślaska celem jego podporządkowania;
1742 - pokój we wrocławiu kończący I wojnę śląską - księstwo cieszyńskie i opawskie oraz część karniowskiego i nyskiego pozostaje w Austrii, a większa reszta Śląska przypada Prusom; włączenie hrabstwa kłodzkiego do Śląska;
1763 - pokój w Hubertsburgu kończący wojnę siedmioletnią potwierdza ustalenia z 1742
1807 - Podczas wojen napoleońskich wkraczają do miasta sprzymierzeńcy Francuzów, Bawarczycy, a później załoga francuska, która przebywa tam rok.
1918 - koniec I wojny światowej, upadek Cesarstwa Austro-Węgierskiego;

ŚLĄSK PRUSKI/NIEMIECKI, CZECHOSŁOWACKI I POLSKI
1918-1938 (od końca I wojny światowej do zdobycia czechosłowackiego Śląska przez Niemcy i Polskę)

- odrodzenie wielu państw słowiańskich w Europie, bez państwowości śląskiej;
- konflikt polsko-czeski o austriacki Górny Śląsk i polsko-niemiecki o pruski Górny Śląsk;
- rozwój ideologii faszystowskiej i nacjonalizmów w Europie;
- rozbiór Czechosłowacji;

1918 - polsko-czechosłowackie starania o Śląsk Cieszyński; Śląsk Opawski i większość Śląska Cieszyńskiego znalazły się w Czechosłowacji;
1919 - Traktat Wersalski z planami plebiscytu dotyczącego przynależności państwowej Górnego Śląska; I powstanie śląskie na niemieckim Górnym Śląsku; wkroczenie Czechów na polski Śląsk Cieszyński - próba zbrojnego zajęcia przez Czechy całego byłej austriackiej części Śląska;
1920 - II powstanie śląskie na niemieckim Górnym Śląsku;
1921 - III powstanie śląskie na niemieckim Górnym Śląsku;
1922 - przejęcie przez Polskę wschodnich terenów niemieckiego Górnego Śląska;
1938 - układ monachijski narzucony przez Niemcy, a skutkujący rozbiorem Czechosłowacji pomiędzy Niemcy, Węgry i Polskę (przyjęte przez Czechów ultimatum), wkroczenie wojsk niemieckich na Śląsk Opawski, a polskich na resztę Śląska Cieszyńskiego;

ŚLĄSK NIEMIECKI I POLSKI
1938-1939 (od rozbioru Czechosłowacji do rozpoczęcia II wojny światowej)

- europejska polityka ustępstw wobec Niemiec dla zapobieżenia wojnie;
1938 - ujednolicanie ustawodawstwa przejętego Zaolzia przez Polskę;
1939 - tzw. prowokacja gliwicka na Górnym Śląsku, rozpoczęcie II wojny światowej;

ŚLĄSK NIEMIECKI
1939-1945 (od wybuchu II wojny światowej, do jej końca)

- polityka kolonialna i eksterminacyjna na podbitych przez Niemcy terenach;
- zwycięska ofensywa antyniemiecka w Europie;
- podział wpływów w Europie pomiędzy państwa zwycięskie;

1945 - zdobycie Śląska przez wojska radzieckie, przekazanie niemieckiego Śląska sprzed 1938 roku we władzę polską na podstawie ustalenia zwycięskich aliantów - ostateczne formalnoprawne uznanie nowej granicy polsko-niemieckiej odłożono do czasu konferencji pokojowej, która się później nie odbyła;

ŚLĄSK POLSKI i CZECHOSŁOWACKI
1945-1993 (od końca II wojny światowej do rozpadu Czechosłowacji)

- ustalanie nowych granic w Europie;
- wielka wymiana etniczna na Śląsku polskim i czechosłowackim;
- potwierdzanie powojennych granic z Niemcami po zamianie ustroju państwa polskiego i czechosłowackiego;

1945-1947/1953 - tzw. Tragedia Śląska, okres terroru wobec ludności autochtonicznej Śląska;
1947 - układu o przyjaźni polsko-czeskiej bez ostetecznej regulacji kwestii Śląska Cieszyńskiego i Kotliny Kłodzkiej;
1950 - układ zgorzelecki pomiędzy Polską i wschodnimi Niemcami o uznaniu zachodniej granicy Polski;
1958 - polsko-czeskie porozumieniem w sprawie granic, akceptacja dotychczasowego przebiegu;
1992 - ratyfikacja układu granicznego pomiędzy Polską a Niemcami - ostateczne uznanie prawne większości Śląska w Polsce;
1993 - pokojowy rozpad Czechosłowacji na dwa państwa, Republikę Czeską i Słowację;

ŚLĄSK POLSKI i CZESKI
1993-... (od rozpadu Czechosłowacji do czasów obecnych)

- Powódź Tysiąclecia na Śląsku;
- nawiązywanie współpracy ponadgranicznej;
- wstąpienie państw obejmujących Śląsk do Unii Europejskiej;

1998 - ostatnia reforma administracyjna na polskim Śląsku;
2000 - ostatnia reforma administracyjna na czeskim Śląsku;
2008 - ostatnia regulacja granicy polsko-czeskiej na Śląsku;


Zapraszam do dyskusji. Doprecyzowane w dyskusji daty będą uaktualniane.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

     
Owjesz
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 111
Nr użytkownika: 55.824

 
 
post 19/08/2009, 18:40 Quote Post

Powyższy wpis powstał z inspiracji wpisem krampusa (http://www.historycy.org/index.php?showtopic=57089&view=findpost&p=592112) i późniejszej dyskusji na temat dat granicznych przynależności państwowej Śląska, m.in. historix49'a (http://www.historycy.org/index.php?showtopic=57089&view=findpost&p=595809) i wielu innych. Na pewno jesteśmy, na podstawie źródeł, dojść do porozumienia co do dat zmian przynależności Śląska.

Kwestią do rozważenia pozostaje jak traktować zwierzchność lenną, trybut i różne formy niezależności. Co do jednego będziemy sądzę pewni - autonomia, zarówno ta w państwie Habsburgów, jak i w Polsce, nie jest niezależnością, bo autonomia jest zawsze w ramach czegoś - konkretnego państwa.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #2

     
bagratuni
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 403
Nr użytkownika: 57.376

Zawód: BANITA
 
 
post 19/08/2009, 20:32 Quote Post

Owjesz
Nie ma ani jednej wzmianki źródłowej o przynależności Śląska do państwa Samona, al Masudi i ibn Jakub ani słowem nie piszą o Śląsku, Czesi nie mogli zająć Śląska w 915 r. (ta data nie ma żadnego potwierdzenia źródłowego, a skądinąd jest niemożliwa) itd.

Resztę tego długiego postu sobie daruję, bo po pierwszych zdaniach widzę, że z historią ma to niewiele wspólnego, za to wiele z pobożnymi życzeniami ślązakowców

CODE
Na pewno jesteśmy, na podstawie źródeł, dojść do porozumienia co do dat zmian przynależności Śląska.

Proszę bardzo, podaj mi źródła do tych twoich twierdzeń:

623-661 (od powstania państwa Samona do jego końca)
- część Śląska znalazła się w pierwszym znanym słowiańskim państwie;

863 - chrystianizacja Śląska przez Oslawa z Moraw;

885 - Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął cały Śląsk;

915 - czeski książę Wratysław I podporządkowuje sobie Górny Śląsk;

943 - Al-Masudi opisuje Górny Śląsk jako własność księcia czeskiego

955 - początek uzależnienia całego Śląska od Czechów;

963 - Ibrahim ibn Jakub potwierdza dane al-Masudiego;

985 - rawdopodobny koniec sojuszu polsko–czeskiego w związku z walkami z Połabianami;

990 - książę polski Mieszko I przy pomocy cesarza niemieckiego zdobywa Śląsk;
 
User is offline  PMMini Profile Post #3

     
Owjesz
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 111
Nr użytkownika: 55.824

 
 
post 19/08/2009, 23:03 Quote Post

[quote=bagratuni,19/08/2009, 21:32]
CODE
Na pewno jesteśmy, na podstawie źródeł, dojść do porozumienia co do dat zmian przynależności Śląska.

Proszę bardzo, podaj mi źródła do tych twoich twierdzeń:
[/code]
Postaram się. Przy zbiorze tych dat moim celem było ich możliwie najliczniejsze zebranie. Posiłkowałem się informacjami, które trzeba tutaj zweryfikować, bo są zaczerpnięte m.in. ze stron internetowych (w tym nielubianej tu Wikipedii), w części zapewne nieprowadzonych przez utytułowanych profesorów wink.gif. Dlatego potrzebna jest weryfikacja tych informacje. Krótko mówiąc: wrzucamy do worka wszystkie daty jakie krążą w temacie Śląska i przesiewamy je.

Odnośnie Twoich obecnych zastrzeżeń:

623-661 (od powstania państwa Samona do jego końca)
- część Śląska znalazła się w pierwszym znanym słowiańskim państwie;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Samona

863 - chrystianizacja Śląska przez Oslawa z Moraw;
http://www.montes.pl/Montes12/montes_nr_12_14.htm

885 - Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął cały Śląsk;
http://www.pporthodoxia.com.pl/artykul.php?id=1309

915 - czeski książę Wratysław I podporządkowuje sobie Górny Śląsk;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pradzieje_%C5%9Al%C4%85ska

943 - Al-Masudi opisuje Górny Śląsk jako własność księcia czeskiego
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Kalendarium_h...eje_(-990).html

955 - początek uzależnienia całego Śląska od Czechów;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pradzieje_%C5%9Al%C4%85ska

963 - Ibrahim ibn Jakub potwierdza dane al-Masudiego;
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Kalendarium_h...eje_(-990).html

985 - rawdopodobny koniec sojuszu polsko–czeskiego w związku z walkami z Połabianami;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pradzieje_%C5%9Al%C4%85ska

990 - książę polski Mieszko I przy pomocy cesarza niemieckiego zdobywa Śląsk;
http://www.miastowroclaw.pl/wro.php?q=wr&r=str&nr=112
http://www.wladcy.myslenice.net.pl/Polska/...Mieszko%20I.htm

Co zatem wyrzucamy? Jakie daty sa niewiarygodne lub niedokładne?
Proponuję oznaczyć je kolorem zielonym i kiedy nie znajdzie się nic na ich poparcie, wyrzucamy je.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #4

     
bagratuni
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 403
Nr użytkownika: 57.376

Zawód: BANITA
 
 
post 20/08/2009, 10:10 Quote Post

Szanowny Owjeszu
pytałem o źródła, dostałem Wikipedię, kończę dyskusję jako bezsensowną - nie ten poziom.
Pozdrawiam
 
User is offline  PMMini Profile Post #5

     
krampus
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 316
Nr użytkownika: 42.760

 
 
post 20/08/2009, 11:27 Quote Post

[QUOTE]ŚLĄSK DAWNY
...-623 (od czasów najdawniejszych do podporządkowania południowego Śląska przez Samona)
- Śląsk zamieszkują przeróżne ludy (...);[/QUOTE]


Śląsk od VI-VII wieku zamieszkują plemiona słowiańskie (w wyniku wędrówki wielu plemion germańskich nad granicę Cesarstwa Rzymskiego w IV wieku oraz późniejszego wtargnięcia tych ostatnich w jego granice, na Śląsku archeologia wykazała pustkę osadniczą w okresie tuż przed przybyciem Słowian - to tylko piszę dlatego, żeby uściślić, że ludność porozumiewająca się gwarami śląskimi nie ma żadnych germańskich przodków)

[QUOTE]ŚLĄSK DAWNY I SAMONA
623-661 (od powstania państwa Samona do jego końca)
- część Śląska znalazła się w pierwszym znanym słowiańskim państwie;
629-639 - wojna państwa Samona z Frankami;
631 - zwycięstwo Samona nad Frankami pod Wogastisburgiem;
658/661 – śmierć Samona;
658/661 – rozpad państwa Samona;[/QUOTE]


Śląsk raczej nie należał do związku plemiennego jakim było tzw. "Państwo Samona". W każdym razie nieistnieją źródła pisane ani archeologiczne, które by to potwierdzały.

[QUOTE]ŚLĄSK NIEZALEŻNY
661-875 (od upadku państwa Samona do państwa wielkomorawskiego)
- do Śląska napływają Słowianie;
- Śląsk integruje się w krainę;
- chrzest Śląska;
VII w. 1 poł. – przybycie Słowian;
IX w. 1 poł. – procesy integracyjne plemion na Śląsku;
845 - Geograf Bawarskim wymienia plemiona śląskie;
863 - chrystianizacja Śląska przez Oslawa z Moraw;
875 – Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął Górny Śląsk;[/QUOTE]


Przed podbojem przez państwo Mojmirowców, państwo Przemyślidów i państwo Piastów Śląsk nie był jednolity - występowało na nim wiele państewek plemiennych. Do żadnej integracji na Śląsku przed tem nie doszło (można jedynie mówić o pewnych związkach plemiennych, ale nie objeły one nigdy całego Śląska i były nie trwałe). Jeżeli chodzi o chrzest, to oczywiście jest możliwe, że niektóre państewka plemienne na Śląsku przyjęły chrzest od morawskich misjonarzy, ale jest to jedynie w sferze teorii i hipotez - o chrystianizacji Śląska w 863 roku nie ma mowy, bo ani Śląsk nie był jednolity, żeby do czegoś takiego mogło dojść ani do tego nie ma przesłanek.

[QUOTE]ŚLĄSK MORAWSKI
875-906 (od Wielkich Moraw do najazdu Madziarów)
- Śląsk znalazł się w państwie wielkomorawskim;
885 - Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął cały Śląsk;
906 – upadek Państwa Wielkomorawskiego spowodowany najazdem Węgrów[/QUOTE]


Nie wiemy w jakiej formie i jaka część Śląska była podległa państwu Mojmirowców - czy chodziło o zależność trybutarną, bezpośrednie przyłączenie itd. W każdym razie Morawianie opuścili Śląsk około 890-895 (wtedy państwo morawskie przeżyło olbrzymi kryzys i odpadły między innymi państewka plemienne w Kotlinie Czeskiej; na Śląsku archeologia wykazała że około 895 roku doszło do spalenia grodzisk, w których przebywały garnizony morawskie). W 906 roku państwo morawskie utraciło tereny dzisiejszej Słowacji na rzecz Węgrów i dopiero około 955 roku (wtedy państwo morawskie obejmowało już tylko Morawy) zostało podbite przez czeskie państwo Przemyślidów.

[QUOTE]ŚLĄSK NIEZALEŻNY
906-915 (od upadku Wielkich Moraw do podporządkowania przez Czechów)
- Śląsk przechodzi pod rządy czeskie;
915 - czeski książę Wratysław I podporządkowuje sobie Górny Śląsk;[/QUOTE]


okres kiedy państewka plemienne na Śląsku pozbyły się zwierzchności morawskiej rozpoczął się około 890-895 roku i skończył podbojem przez czeskie państwo Przemyślidów najprzędzej w 936 roku (lub 945 albo nawet jescze późniejsze a nie niektórzy historycy wogóle kwestionują czeskie zwierzchnictwo nad Śląskiem w X wieku). Źródła do tego okresu są bardzo skąpe i niejasne, jednak na podstawie analizy wydarzeń w szerokim regionu można wskazać lata, w których do różnych wydarzeń mogło dojść a 915 rok między lata, w których mogło dojść do czeskiej inwazji na Śląsk nie należy.

[QUOTE]ŚLĄSK CZESKI
915-990 (od podboju przez Czechów do najazdu przez Polan)
- Śląsk jest pod panowaniem czeskim;
- podbicie Śląska przez Polan;
943 - Al-Masudi opisuje Górny Śląsk jako własność księcia czeskiego;
955 - początek uzależnienia całego Śląska od Czechów;
963 - Ibrahim ibn Jakub potwierdza dane al-Masudiego;
973 - przynalezność Śląska do biskupstwa praskiego;
985 - rawdopodobny koniec sojuszu polsko–czeskiego w związku z walkami z Połabianami;
990 - książę polski Mieszko I przy pomocy cesarza niemieckiego zdobywa Śląsk;[/QUOTE]


Tak jak powyżej: do podboju czeskiego mogło dojść najpredzej w 936/945 roku. Dodatkowo nie znamy przebiegu tego podboju i nie wiemy czy Czesi opanowali wszystkie państewka plemienne na Śląsku, czy tylko niektóre. Także nie wiemy czy doszło do integracji podbitych terenów do państwa Przemyślidów, czy tylko o zależność trybutarną - za mało źródeł.

[QUOTE]ŚLĄSK CZESKI
1038/1039-1050 (od powrotu pogaństwa do najazdu Polan)
- Czesi przywracają chrześcijaństwo i swoją władzę na Śląsku;
- Polacy zdobywają większą, północną część Śląska;
1038/1039 - książę czeski Brzetysław I zdobywa Śląsk;
1041 - Brzetysław I składa hołd lenny cesarzowi niemieckiemu Henrykowi III, a ten potwierdza przynależność Śląska do Czech;
1050 - książę polski Kazimierz I Odnowiciel zdobywa większość Śląska (bez Śląska Opawskiego);[/QUOTE]


Nie jest do końca jasne czy Czesi w latach 1038-1050 panowali na całym Śląsku czy tylko po Odrę.

[QUOTE]ŚLĄSK POLSKI I CZESKI
1050-1138 (od najazdu Polan do rozbicia dzielnicowego w Polsce)
- skomplikowana przynależność Śląska zdobytego przez Polskę (trybut, dzierżawa od Czechów?);
- wzmocniona Polska najeżdża Czechy i odrzuca płacenie trybutu;
- zapisano zdanie "Slezsko vocatur, penitus igne consumpsit" z nazwą Śląska (XII w.);
- rozbicie państwa polskiego na dzielnice/księstwa;
1054 - mediacja Czechów u cesarza Henryka III w Kwedlinburgu przeciwko Polsce - zdobyta przez Polskę część Śląska zostaje w Polsce pod warunkiem corocznej opłaty dla Czechów;
1110 - najazd polskiego księcia Bolesława Krzywoustego na Czechy;
1114 - Polska przestaje płacić Czechom za posiadanie Śląska;
1132-1137 - wojna polsko-czeska zakończona pokojem w Kłodzku - południowa część Śląska przypada Czechom;
1138 - testament Krzywoustego przekazuje polską część Śląska najstarszemu synowi, Władysławowi II Wygnańcowi, który dał początek linii Piastów Śląskich;[/QUOTE]


W latach 1050-1138 był Śląsk integralną częścia państwa polskiego i o żadnej czeskiej zwierzchności nad Śląskiem w tym okresie nie może byc mowy (trybut płacony na rzecz Czech był raczej wyrazem polityki cesarskiej wobec Polski, Czech i Węgier i miał powodować napięcia między Polską i Czechami żeby lepiej było cesarzom realizować swoją politykę wschodnią - podobnie innym razem cesarz kazał sobie płacić trybut z zachodniej Polski - w obu wypadkach nie chodziło o żadną dzierżawę terytorium a jedynie o instrument pozwalający ingerować w Polsce)

[QUOTE]ŚLĄSK POLSKI/NIEZALEŻNY I CZESKI
1138-1336/1392 (od rozbicia dzielnicowego w Polsce do oddania się wszystkich Piastów Śląskich pod zwierzchnictwo Czech)
- najazd tatarski porzekreśla ekspansywne ambicje Śląska;
- zapisano zdanie "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai" (1270);
- księstwa śląskie oddają się pod zwierzchnictwo czeskie;
1179 - dzielnicowa część Śląska zostaje podzielona na trzy księstwa;
1241 - najazd Tatarów na Śląsk, przegrana bitwa pod Legnicą;
1269 - z czeskiej części Śląska wydzielone osobne księstwo lenne;
1281 - podział księstwa opolskiego na mniejsze księstwa;
1289-1291 - oddanie się reszty księstw górnośląskich pod zwierzchnictwo Czech;
1327-1336/1392 - oddanie się księstw dolnośląskich pod zwierzchnictwo Czech;[/QUOTE]


W tym okresie polskie sukcesyjne państewka Piastowskie były na początku częścią senioralnej Polski i stały sie niepodległymi polskimi sukcesyjnymi państewkami Piastowskimi, które istniały w granicach Polski z przed rozbicia dzielnicowego. Nie dzieliły się one na państewka śląskie, wielkopolskie, małopolskie czy mazowieckie - taki podział nie istniał. Żadnych państw śląskich w tamtym okresie nie było (było państwo cieszyńskie, bytomskie, opolskie, raciborskie, wrocławskie itd...). W XIV wieku państewka leżące na Śląsku i na Mazowszu zostały zmuszone przez Czechów do uznania zwierzchności czeskiej (lenna zalezność)

[QUOTE]ŚLĄSK CZESKI
1336/1392-1526 (od oddania się pod władzę Czech do przejścia pod władzę Habsburgów)
- zrzeczenie się przez Polskę na rzecz Czech praw do Śląska;
- Śląsk zostaje wcielony do Korony Czeskiej;
- przejście śląska pod zwierzchnictwo Habsburgów;
1335/1339 - Układ Trenczyński, polski król Kazimierz III Wielki zrzeka się praw do Śląska;
1345-1348 - polsko-czeska wojna o Śląsk, próba podporządkowania sobie Śląska przez Polskę, pokój w Namysłowie, Kazimierz III Wielki formalnie zrzeka się na rzecz Korony Czeskiej praw dynastycznych do Śląska, poza ziemia wieluńską; Karol IV Luksemburski wciela Śląsk do Korony Czeskiej;
1395 - polski król Władysław Jagiełło oblega Opole podczas wojny z księciem opolskim Władysławem Opolskim, który próbował odbić ziemię wieluńską;
1454 - książę oświęcimski Jan IV oddaje się pod zwierzchnictwo Polski;
1457 - książę oświęcimski Jan IV sprzedaje swoje księstwo królowi Polski Kazimierzowi Jagiellończykowi, odejście księstwa oświęcimskiego ze Śląska;
1526 - Króla Czech i Węgier Ludwik Jagiellończyk ginie w bitwie z Turkami, na skutek czego Habsburgowie przejmują we władanie Węgry oraz Czechy ze Śląskiem, które zachowują jednak autonomię i prawo udziału w elekcji królów czeskich;[/QUOTE]


W XIV wieku polskie sukcesyjne państewka Piastowskie zostały zmuszone przez Czechów do uznania zwierzchności czeskiej i stały sie lennami czeskimi (czyli państwami z pewnymi ograniczeniami suwerenności polegającymi głównie na obowiązku stawianie się na wojnę po boku króla Czech i w polityce zagranicznej mieli obowiązek wspierania dążeń czeskich, chociaż jak najbardziej nie przeszkadzało to by dążyli do własnych celów byle nie będących w sprzeczności z celami królów czeskich) - czyli mamy tu pewien czesko-polski dualizm (polska częśc tego dualizmu nie wychodzi z państwa wielkopolsko-małopolskiego lecz z faktu, że zhołdowane państewka były polskimi sukcesyjnymi państewkami Piastowskimi). Poza tym król polskiego państwa wielkopolsko-małopolskiego zrzekł się w 1335 roku dążeń do odzyskania terenów na Śląsku (dokument ważny ale przez większość monarchów na świecie zazwyczaj nie dotrzymywany - każdy monarcha trzymał się swej obietnicy tak długo dopóki było mu to na rekę; np. taka monarchia czeska, która w 1050 roku zrzekła się Śląska na rzecz Polski oczywiście w XIV wieku bez względu na swoje obietnice opanowała Śląsk). Okres ten kończy się w 1620 roku, wraz z upadkiem czeskiego państwa Czechów (1526 rok jest rokiem kiedy wybrano na króla Czech członka dynastii Habsburgów, to owszem nie spowodowało upadek państwa Czechów - w monarchiach stanowych, a takim państwem w XVI wieku Czechy były, dynastia rządząca nie jest już najważniejszym czynnikiem w państwie, lecz tylko jednym z nich i państwa nie nazywamy wtedy już według dynastii - wyjątkiem jest twór polityczny który powstał w 1620 roku, po wprowadzeniu centralizacji i absolutyzmu w dotąd niezaleznych krajach rządzonych przez Habsburgów).

[QUOTE]ŚLĄSK HABSBURGÓW
1526-1740 (o przejścia pod władzę Habsburgów do śmierci ostatniego Habsburga)
- po raz pierwszy zanotowano nazwy Dolny Śląsk i Górny Śląsk (Silesia Inferior i Superior u Joachima Cureus, 1571);
- nieudana próba oderwania się Śląska wraz z Czechami spod władzy Habsburgów;
1620 - w wyniku przegranej bitwy pod Białą Górą podczas wojny trzydziestoletniej Czechy (w tym terytorium Śląska) z niemal niezależnego królestwa stają się zwykłą prowincją monarchii habsburskiej - na Śląsku, po układzie podpisanym w Dreźnie, Habsburgowie potwierdzają jednak przywileje i wolności stanów śląskich;
1632-1634 - szwedzka okupacja księstwa opolsko-raciborskiego;
1645-1666 - księstwo opolsko-raciborskie w zastawie u polskiej dynastii Wazów;
1740 - śmierć ostatniego Habsburga, konflikt nad schedą po Habsburgach;[/QUOTE]


Zła datacja (jak wyżej). Okres ten rozpoczął się w 1620 roku i zakończył w 1740 (chociaż Habsburgowie nadal posiadali południowo-wschodni skrawek Śląska). W 1740 roku nie umarł ostatni członek dynastii Habsburgów, lecz tylko ostatni męski potomek - Maria Teresa jako Habsburżanka utrzymała panowanie i dynastia trwała dalej (chociaz przybierając do nazwy nazwę dynastii męża Marii Teresy). Państwo Habsburgów nazywano także zamiennie państwem austriackim (chociaz trudno ustalić od kiedy Państwo Habsburgów było bardziej Austrią niż Państwem Habsburskim).

[QUOTE]ŚLĄSK NIEMIECKI I POLSKI
1938-1939 (od rozbioru Czechosłowacji do rozpoczęcia II wojny światowej)
- europejska polityka ustępstw wobec Niemiec dla zapobieżenia wojnie;
1938 - ujednolicanie ustawodawstwa przejętego Zaolzia przez Polskę;
1939 - tzw. prowokacja gliwicka na Górnym Śląsku, rozpoczęcie II wojny światowej;[/QUOTE]


Po Monachium (1938) Czesi nadal posiadali pewne tereny na Śląsku - między innymi większą część powiatu Frydek na Śląsku Cieszyńskim (w tym większą część obu powiatów sądowych - Frydek i Śląska Ostrawa/była Polska Ostrawa). W marcu 1939 te tereny zostały częścią Protektoratu Czech i Moraw (organizmu politycznego silnie zależnego od Niemiec i okupowanego przez wojska niemieckie, ale posiadającego własny czeski rząd, policję i pewne oddziały zbrojne).Oto dodaję tekst na który reaguje pan Owjesz:

przybycie Słowian gdzieś na przełomie VI i VII wieku
- ok. 600-878 plemiona na Śląsku są niezależne (mniej-więcej 3 wieki)
- ok. 878-890 jakiś rodzaj zależności na państwie morawskim (ok. 12 lat)
- ok. 890-936 plemiona na Śląsku są niezależne (ok. 46 lat)
- ok. 936-990 jakiś rodzaj zależności na państwie czeskim (ok. 54 lat)
- ok. 990-1038 jakiś rodzaj zależności na państwie polskim (ok. 48 lat)
- 1038-1050 część państwa czeskiego (12 lat)
- 1050-1138 część państwa polskiego (88 lat) - Opawszczyzna częścią państwa czeskiego (traktowana jak Morawy)
- 1138-1327/1392 dzielnicowe państewka polskie (189/254 lat) - niektóre państewka dzielnicowe lennem czeskim w latach 1291-1305 (14 lat), Opawszczyzna dalej częścią państwa czeskiego (traktowana jak Morawy, od 1269 wydzielone księstwo lenne, jednak często ono bywało ponownie inkorporowane spowrotem bezposrednio do państwa czeskiego)
- 1327/1392-1620 okres czesko-polski: polskie państewka dzielnicowe są lennami Czech (293/228 lat), Opawskie księstwo politycznie współpracuje z księciami Piastowskimi ze Śląska i zaczyna być ponownie uważane za część Śląska
- 1620-1675 okres austriacko-polski: ostatnie jeszcze rządzone przez Piastów polskie państewka dzielnicowe są lennami austriackich Habsburgów (55 lat)
- 1675-1742 okres austriacki (67 lat)
- 1742-1918 większość Śląska należy do Prus/od 1871 Niemiec (176 lat), Opawszczyzna i Śląsk Cieszyński należały do Austrii (176 lat)
- 1918-1939 część Śląska należy do Niemiec (21 lat), część należy do Czechosłowacji (21 lat, w latach 1938-39 tylko skrawek), część należy do Polski (21 lat)
- 1939-1945 okupacja niemiecka (6 lat)
- 1945-2009 większość Śląska należy do Polski (64 lat), kawałek należy do Czechosłowacji/Republiki Czeskiej (64 lat - 48 Czechosłowacja, 16 RC)

oraz pewne uściślenia:

1. Przez cały ten czas, rodzima ludność porozumiewała się gwarami języka polskiego.
2. Dla osób, które stwierdzą, że okres kiedy polskie państewka na Śląsku były lennami państwa czeskiego nie należy wliczać także do okresu polskiej obecnosci politycznej (lenna były polskimi państewkami) muszę zaznaczyć, że państwo czeskie było przez większość swego istnienia lennem Rzeszy niemieckiej lub częścią tej ostatniej, więc w wypadku kwestionowania polskiej obecności politycznej na Śląsku w okresie 1327/1392-1620 należy dla jednakowego oceniania wszystkich stron skreslić czeską obecność polityczną na Śląsku i wliczyć okres czeskiej obecności politycznej do niemieckiej obecności politycznej.
3. Dla panowania czeskiego i morawskiego we wczesnym średniowieczu wstawiłem daty ekstremalne (najwięcej wydłuzające morawskie i czeskie zwierzchnictwo), żeby sie nikt nie czepiał, że uszcuplam morawskie i czeskie panowanie (ale na ten temat można jak najbardziej dyskutować)

- polska obecność polityczna na Śląsku - max 758/875 lat
- czeska obecność polityczna na Śląsku - max 458/735 lat
- niemiecka (Rzesza, Prusy, Austria) obecność polityczna na Śląsku - max 324/684 lat
 
User is offline  PMMini Profile Post #6

     
historix49
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.383
Nr użytkownika: 43.998

Zawód: Ksiaze Mazowiecki
 
 
post 21/08/2009, 15:11 Quote Post

QUOTE(Owjesz @ 19/08/2009, 19:36)
Przynależność państwowa Śląska na przestrzeni wieków:
*Nie wiesz na co się porywasz. smile.gif

QUOTE(Owjesz @ 19/08/2009, 19:36)
ŚLĄSK DAWNY I SAMONA
623-661 (od powstania państwa Samona do jego końca)

- część Śląska znalazła się w pierwszym znanym słowiańskim państwie;
629-639 - wojna państwa Samona z Frankami;
631 - zwycięstwo Samona nad Frankami pod Wogastisburgiem;
658/661 – śmierć Samona;
658/661 – rozpad państwa Samona;

ŚLĄSK NIEZALEŻNY
661-875 (od upadku państwa Samona do państwa wielkomorawskiego)

- do Śląska napływają Słowianie;
- Śląsk integruje się w krainę;
- chrzest Śląska;

VII w. 1 poł. – przybycie Słowian;
IX w. 1 poł. – procesy integracyjne plemion na Śląsku;
845 - Geograf Bawarskim wymienia plemiona śląskie;
863 - chrystianizacja Śląska przez Oslawa z Moraw;
875 – Świętopełk, władca Wielkich Moraw, zajął Górny Śląsk;

*Obawiam się, że nie masz żadnego dowodu, że wtedy Śląsk był niezależny lub, że należał do Państwa Samona
QUOTE(Owjesz @ 19/08/2009, 19:36)
ŚLĄSK POLSKI/NIEZALEŻNY I CZESKI
*Śląsk trudno w okresie rozbicia dzielnicowego przypisać do Polski, skoro nasz kraj był rozbity dzielnicowo. Czyli de facto państwowość nie istniała i ograniczała się do tytułu księcia zwierzchniego Polski (który był uznawany lub nie) lub króla Polski

QUOTE(Owjesz @ 19/08/2009, 19:36)
ŚLĄSK PRUSKI I AUSTRIACKI
*


Okresy wzajemnie się wykluczające. Oczywiście chodzi pewnie o Śląsk Cieszyński w Austrii, ale skrawki Śląska dzisiaj nawet można i znaleźć w Niemczech, jak się przybierze stosowne kryterium śląskości. Myślę, że taki kalendarium lepiej byłoby zrobić dla większości Śląska.
 
User is offline  PMMini Profile Post #7

     
DariuszJerczyński
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 637
Nr użytkownika: 54.628

Dariusz Jerczynski
Zawód: BANITA
 
 
post 21/08/2009, 20:37 Quote Post

Pokuszę się o własne kalendarium.

Przed naszą erą Śląsk zamieszkiwały ludy iliryjskie (prawdopodobnie przodkowie Albańczyków), które stworzyły tzw. kulturę łużycką (jej pierwsze archeologiczne ślady znaleziono w Łużycach), które w starszych polskich książkach nazwano ... Prasłowianami. To świetnie oddaje poziom ideologizacji wśród polskich badaczy.

W III-IV w. pne. przybyli na Śląsk Celtowie, których centralnym ośrodkiem były Czechy, których łacińska nazwa Bohemia pochodzi od celtyckiego plemienia Bojów.

W II w. ne. przybyły na Śląsk plemiona germańskie, które w większości uszły stąd na zachód przez Hunami. Badacze niemieccy twierdzą, że pozostali Silingowie - odłam Wandali.

Między IV a VI w. ne. osiadły na Śląsku plemiona słowiańskie. Polscy badacze twierdzą, że nie było tu już wówczas żadnych German, potwierdzają za to pokojowe kontakty Słowian z resztkami Celtów. Nie wierzę, więc w całkowity exodus ludów germańskich. Niemieccy badacze twierdzą, że Silingowie zostali podbici, zeslawizowani i przerodzili się w Ślężan. Najbardziej logiczne jest, że Słowianie zasymilowali resztki Celtów i German (Silingów), ale wątpliwe dla mnie jest, by zasymilowali całe germańskie plemię.

W VII w. na Morawach i zachodniej Słowacji powstało Państwo Samona, które na zachodzie objęło Czechy, na południu Karyntian i Słoweńców, na północy prawdopodobnie Śląsk lub przynajmniej jego część (istnieją ku temu przesłanki archeologiczne).

W IX w. na tym samym terenie powstała Rzesza Wielkomorawska (chrzest 863), która w 874 obejmowała prawdopodobnie: Morawy, Słowację, Czechy, Śląsk, Łużyce, kraj Wiślan (dzisiejsza Małopolska) oraz Panonię (dzisiejsze Węgry), a domniemana jest również ekspansja tego na ziemie ruskie. Rzesza Wielkomorawska rozpadła się w 905 wskutek ekspansji węgierskiej. Czechy, Łużyce i Śląsk odpadają wcześniej, bo w 895. Czechy i Łużyce uznają zwierzchnictwo niemieckie. Nie wiadomo jak potoczyły się losy Śląska.

Początek IX w. państwo wieloplemienne na Dolnym Śląsku. Następnie Czesi opanowują Morawy, Śląsk i Kraj Wiślan. Ok. 940 powstaje gród Vratislav (nazwany imieniem księcia Wratysława I), znany dziś jako Wrocław.

985-990 Ekspansja Mieszka I na Kraj Wiślan i Śląsk (nie dociera do Sudetów i najprawdopodobniej nie przekracza przesieki, więc w państwie gnieżnieńskim znalazły się tereny śląskie na północ od Odry oraz częściowo (od Oławy do Milska) na południe od Odry. 999 Boleslaw Chrobry opanowuje resztę Śląska i Kraju Wiślan, a rok później doprowadza do utworzenia biskupstw we Wrocławiu i Krakowie, by trwale związać te ziemie z państwem Polan.

1005-1017 Czesi przy pomocy Niemców bezskutecznie próbują odzyskać Śląsk i Morawy. 1028-1032 Oldrzych odzyskuje z rąk polskich Morawy i część Śląska. 1037-1038. Brzetysław odzyskuje resztę Śląska i Kraj Wiślan, pustoszy Kraj Polan. 1040 wskutek interwencji cesarza niemieckiego, Polska odzyskuje Kraj Wiślan i w 1041 przenosi stolicę państwa do Krakowa.

1050 Polska odzyskuje większą część Śląska, jednak zgodnie z układem w Quedlinburgu musi za Śląsk płacić trybut Czechom. 1058-1079 permanentna wojna polsko-czeska o Śląsk. Dopiero w 1108 Krzywousty zajmuje Racibórz i Cieszyn, Opawa i Głubczyce pozostają w państwie czeskim. 1132-1134 bezskuteczne próby odzyskania Śląska przez czeskiego księcia Sobiesława.

1163 Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi obejmują Śląsk. 1166 Piastowie śląscy wyrzucają polskie załogi z nadodrzańskich grodów, 1167 odpierają interwencję polskiego seniora Bolesława Kędzierzawego. Śląsk staje się de facto niezależny, de iure nadal jest częścią Królestwa Polskiego.

1178 bulla papieska znosi zasadę senioratu, 1180 książęta piastowscy uznają takie status quo, 1191 Kazimierz Sprawiedliwy zrzeka się pryncypatu. Dzielnica senioralna staje się dziedzicznym Księstwem Krakowskim, wszystkie księstwa piastowskie zostają niepodległymi państwami.

Książęta śląscy czasowo uznają zwierzchność obcych władców: Leszka Białego, Rudolfa von Habsburga, Wacława Czeskiego, Władysława Łokietka i Jana Luksemburskiego. Dopiero ta ostatnia zwierzchność kończy okres niepodległości Śląska.

1339 Kazimierz Wielki zrzeka się roszczeń do Śląska, cesarz Ludwig von Wittelsbach edyktem ustanawia jednolite Księstwo Śląskie (Ducatus Silesia), obejmujące również ziemie górnośląskie, jako lenno cesarskie i ogłasza się najwyższym księciem Śląska. W wyniku zwycięstwa Luksemburgów nad Wittelsbachami w 1344 Jan Luksemburski przyjmuje tytuł najwyższego księcia Śląska.

1348 Śląsk zostaje inkorporowany do Korony Czeskiej, jako kraj składowy unii personalnej czterech krajów: Królestwa Czech, Margrabstwa Moraw, Marchii Łużyckiej i Księstwa Śląskiego. Takie status quo utrzymało się do roku 1622, mimo objęcia tronu czeskiego w 1526 przez Habsburgów.

1620 Klęska powstańczych armii Ślązaków, Czechów, Morawian, Łużyczan wspieranych przez Anglików i Holendrów w bitwie pod Białą Górą z armią cesarską wspieraną przez Ligę katolicką Rzeszy, Polaków, Hiszpanów, Flamandów i Walonów. 1622 Ostateczny upadek anty-habsburskiego powstania na Śląsku. Habsburgowie nie przyjmują już tytułu króla Czech, uznając Czechy, Morawy, Śląsk i Łużyce za "dziedziczne kraje dynastii".

1741 podział Śląska na pruski i austriacki. Kolejne wojny utrzymują status quo, zatwierdzone w 1763.

Reszta powszechnie znana.

Przynależność całego Śląska do Polski to lata 999-1032, czyli "aż" 33 lata na ponad tysiąc lat historii. Przynależność całego Śląska do Księstwa Czeskiego i Korony Czeskiej to ok. 940-985 (45 lat) oraz 1348-1622 (374 lata), czyli w sumie 419 lat. Przynależność Śląska do państw niemieckich (I Rzesza, Związek Niemiecki, II Rzesza i niemiecka część Monarchii Austro-Węgierskiej) to 1348-1918 (570 lat, ewentualnie można odjąć okres napoleoński 1807-1820). Niepodległość 1166/1178/1191-1348, czyli przyjmując środkową datę 170 lat, częściowa niezależność (jak Litwa w unii z Polską) 374 lata.

Jedyny związek z Polską to podległość kościelna, która miała wpływ na język literacki (polski w granicach polskiej prowincji kościelnej, morawski w granicach diecezji ołomunieckiej) i klasyfikowanie śląskiego narzecza, jako wariantu języków sąsiednich, głównie polszczyzny. Ordunek Gorny księcia Jana Dobrego nakazuje urzędnikom kopalnianym znać obok niemieckiego również język polski LUB CZESKI, co najlepiej obrazuje, że śląski polszczyzną nie był. Po wtóre podobnie jak kaszubski nie miał udziału w powstawaniu literackiej polszczyzny, więc nie ma podstaw do określania śląskiego, jako dialektu polszczyzny. Ze względu na pokrewieństwo równie dobrze można dowodzić, że polszczyzna, kaszubski, drzewiański i dolnołużycki są dialektami języka śląskiego. Zwolennicy tej tezy niech sobie odpowiedzą na pytanie: czy serbski jest dialektem chorwackiego, a może chorwacki dialektem serbskiego? Dziwnym trafem w XIX w. ks. Antoni Stabik i inni przedstawiciele górnośląskiego kleru, podejmowali próby stworzenia literackiego języka śląskiego, Karol Lipka - prezes cieszyńskiego sądu obwodowego wprowadzał do obiegu okólniki w tym języku, chociaż Lompa i Stalmach twierdzili, że to polszczyzna jest dla Ślązaków językiem literackim.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #8

     
krampus
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 316
Nr użytkownika: 42.760

 
 
post 22/08/2009, 7:10 Quote Post

QUOTE
Przed naszą erą Śląsk zamieszkiwały ludy iliryjskie (prawdopodobnie przodkowie Albańczyków)

Niemieccy badacze twierdzą, że Silingowie zostali podbici, zeslawizowani i przerodzili się w Ślężan. Najbardziej logiczne jest, że Słowianie zasymilowali resztki Celtów i German (Silingów), ale wątpliwe dla mnie jest, by zasymilowali całe germańskie plemię.

W VII w. na Morawach i zachodniej Słowacji powstało Państwo Samona, które na zachodzie objęło...na północy prawdopodobnie Śląsk lub przynajmniej jego część (istnieją ku temu przesłanki archeologiczne).

Ok. 940 powstaje gród Vratislav (nazwany imieniem księcia Wratysława I), znany dziś jako Wrocław

Brzetysław odzyskuje resztę Śląska i Kraj Wiślan, pustoszy Kraj Polan. 1040 wskutek interwencji cesarza niemieckiego, Polska odzyskuje Kraj Wiślan

1348 Śląsk zostaje inkorporowany do Korony Czeskiej, jako kraj składowy unii personalnej czterech krajów: Królestwa Czech, Margrabstwa Moraw, Marchii Łużyckiej i Księstwa Śląskiego.

Przynależność całego Śląska do Polski to lata 999-1032, czyli "aż" 33 lata na ponad tysiąc lat historii.


Posiadasz bardzo rzadki talent bajkopisarski (niejeden próbuje ale tak pięknie niemal nikomu nie wychodzi). Wydasz te ładne bajeczki razem z pięknie rysowanymi obrazkami?

QUOTE
1163 Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi obejmują Śląsk. 1166 Piastowie śląscy wyrzucają polskie załogi z nadodrzańskich grodów


A cóż to za naród ci Piastowie śląscy? To chyba byli jacyś niepolscy machos, że tak sobie z tymi polskimi załogami poradzili:lol:. Tak sobie myślę, że tych niebogich Piastów musieli ci okropni Polacy strasznie gnębić. Najpierw ubogich Piastów Polacy zmusili do utworzenia im państwa, potem do podboju terenów między Bałtykiem i górami, ale w końcu udało się Piastom tych Polaków przepędzić przynajmniej ze Śląska a później także z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski itd. Jednak nakoniec te potworne upiory (Polacy) znowu wszędzie wrócili - nawet po I wojnie światowej opętali Ślązaków i zmusili ich by powstania przeciw Niemcom robili i do Polski się chcieli przyłączyć. ojojoj

QUOTE
Książęta śląscy czasowo uznają zwierzchność obcych władców: Leszka Białego, Rudolfa von Habsburga, Wacława Czeskiego, Władysława Łokietka i Jana Luksemburskiego. Dopiero ta ostatnia zwierzchność kończy okres niepodległości Śląska.


i

QUOTE
1339 Kazimierz Wielki zrzeka się roszczeń do Śląska, cesarz Ludwig von Wittelsbach edyktem ustanawia jednolite Księstwo Śląskie (Ducatus Silesia), obejmujące również ziemie górnośląskie, jako lenno cesarskie i ogłasza się najwyższym księciem Śląska. W wyniku zwycięstwa Luksemburgów nad Wittelsbachami w 1344 Jan Luksemburski przyjmuje tytuł najwyższego księcia Śląska.


Możesz mi na mapie historycznej (średniowiecze) wskazać księstwo śląskie i niepodległy Śląsk? Patrze i patrze i nic wypatrzeć nie moge - wszędzie tylko jakieś księstwa cieszyńskie, bytomskie, raciborskie, wrocławskie, żagańskie...


QUOTE
Przynależność całego Śląska do Polski to lata 999-1032, czyli "aż" 33 lata na ponad tysiąc lat historii. Przynależność całego Śląska do Księstwa Czeskiego i Korony Czeskiej to ok. 940-985 (45 lat) oraz 1348-1622 (374 lata), czyli w sumie 419 lat. Przynależność Śląska do państw niemieckich (I Rzesza, Związek Niemiecki, II Rzesza i niemiecka część Monarchii Austro-Węgierskiej) to 1348-1918 (570 lat, ewentualnie można odjąć okres napoleoński 1807-1820). Niepodległość 1166/1178/1191-1348, czyli przyjmując środkową datę 170 lat, częściowa niezależność (jak Litwa w unii z Polską) 374 lata.


a dlaczegóż, to nie wliczasz do okresu polskiego lata od odzyskania Śląska przez Polskę w 1050 roku? Czyżbyś zaliczał tylko okres kiedy cały Śląsk był w czyimś władaniu? To w takim razie nie możesz wliczać do okresu pruskiego nic, bo Śląsk był podzielony między Prusy i Austrię a potem Niemcy, Polskę i Czechosłowację (ja zliczyłem wszystkie lata kiedy jakiekolwiek niemieckie państwo panowało nad jakimkolwiek kawałkiem Śląska, ale jednocześnie w taki sam sposób zaliczałem wszystkie lata kiedy Polska lub Czesi panowali nad jakimkolwiek kawałkiem Śląska - czyli znowu stosujesz wybiórcze obliczenia umiejszając Polsce i zwiększając okres niemiecki)


QUOTE
Jedyny związek z Polską to podległość kościelna, która miała wpływ na język literacki (polski w granicach polskiej prowincji kościelnej, morawski w granicach diecezji ołomunieckiej) i klasyfikowanie śląskiego narzecza, jako wariantu języków sąsiednich, głównie polszczyzny. Ordunek Gorny księcia Jana Dobrego nakazuje urzędnikom kopalnianym znać obok niemieckiego również język polski LUB CZESKI, co najlepiej obrazuje, że śląski polszczyzną nie był. Po wtóre podobnie jak kaszubski nie miał udziału w powstawaniu literackiej polszczyzny, więc nie ma podstaw do określania śląskiego, jako dialektu polszczyzny. Ze względu na pokrewieństwo równie dobrze można dowodzić, że polszczyzna, kaszubski, drzewiański i dolnołużycki są dialektami języka śląskiego. Zwolennicy tej tezy niech sobie odpowiedzą na pytanie: czy serbski jest dialektem chorwackiego, a może chorwacki dialektem serbskiego? Dziwnym trafem w XIX w. ks. Antoni Stabik i inni przedstawiciele górnośląskiego kleru, podejmowali próby stworzenia literackiego języka śląskiego, Karol Lipka - prezes cieszyńskiego sądu obwodowego wprowadzał do obiegu okólniki w tym języku, chociaż Lompa i Stalmach twierdzili, że to polszczyzna jest dla Ślązaków językiem literackim.


Jak ktoś bardze chce i ciągle o tym marzy, to wykaże, że mowa ludności Krakowa jest inna niż mowa ludności Warszawy, bo stwierdzi, że są to zupełnie inne języki - Warszawiacy i Krakowianie nie będą rozumieli o co mu chodzi, ale on i tak dalej będzie pracował nad swoją życiową misją. Pytaniem jest czy nie było by dla wszystkich lepiej jeżeliby zabrał się naprzykład za sadzenie...marchwi, no na przykład. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #9

     
Gwaldrik
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 444
Nr użytkownika: 49.815

BANITA
 
 
post 24/08/2009, 13:09 Quote Post

Gdy ostatnio skrytykowalem czyjes posty piszac, ze to brednie, to zostalem ukarany. Jak, w takim razie, skomentowac post Dariusza Jerczynskiego, ktoremu wyszlo, ze Slask nalezal do Polski przez... 33 lata? Czy jest na swiecie jakies miarodajne zrodlo naukowe, ktore w ten sposob historie Slaska interpretuje?

Skoro nie mozna uzywac slowa "brednie", to jak inaczej to okreslic?

Profesor Dariusz Jerczynski odklamuje historie i mlodym, zindoktynowanym gimnazjalistom, odwiedzajacym to forum, rysuje prawdziwy obraz dziejow. Dzieki niemu ida w swiat z wiedza, ktora moze zostac wpisana do swiatowych podrecznikow historii. Mozna wreszcie przywrocic starozytnemu narodowi slaskiemu nalezne mu miejsce w pamieci Europy.

Tak jest lepiej?
 
User is offline  PMMini Profile Post #10

     
Owjesz
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 111
Nr użytkownika: 55.824

 
 
post 24/08/2009, 18:58 Quote Post

QUOTE(Gwaldrik @ 24/08/2009, 14:09)
Tak jest lepiej?

Nie jest lepiej.

Podobnie jak nie jest lepiej w obliczu tego co serwuje nam nieustannie polska historiografia. Jerczyński rzucający swoje oburzające 33 lata jest odtrutką na podobne "rewelacje" z powszechnego szkolnictwa, które na potęgę mitologizują polską historię. Dlatego Jerczyńskiego można traktować jako antidotum na tę chorobę. Antidotum, które jak każdy antybiotyk jest w zdrowym organizmie szkodliwy. Ale w kontekście chorego jest niezbędny. Czytając Jerczyńskiego musimy mieć więc na uwadze kontekst, jakimi są bzdury polskocentrycznej historiografii.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #11

     
jur
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.160
Nr użytkownika: 14.401

 
 
post 25/08/2009, 6:42 Quote Post

QUOTE(Owjesz @ 19/08/2009, 18:36)
ŚLĄSK DAWNY
...-623 (od czasów najdawniejszych do podporządkowania południowego Śląska przez Samona)
- Śląsk zamieszkują przeróżne ludy (...);

To właściwie tak samo jak dzisiaj. Niewiele się zmieniło.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #12

     
krampus
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 316
Nr użytkownika: 42.760

 
 
post 25/08/2009, 6:56 Quote Post

QUOTE
Podobnie jak nie jest lepiej w obliczu tego co serwuje nam nieustannie polska historiografia. Jerczyński rzucający swoje oburzające 33 lata jest odtrutką na podobne "rewelacje" z powszechnego szkolnictwa, które na potęgę mitologizują polską historię. Dlatego Jerczyńskiego można traktować jako antidotum na tę chorobę. Antidotum, które jak każdy antybiotyk jest w zdrowym organizmie szkodliwy. Ale w kontekście chorego jest niezbędny. Czytając Jerczyńskiego musimy mieć więc na uwadze kontekst, jakimi są bzdury polskocentrycznej historiografii.


Bzdury, to ty i pan Jerczyński tutaj ciągle wypisujecie. Historycy z własnego nadania.Przez jakiś czas był spokój od ślązakawców pana Jerczyńskiego, bo byli na rozmowach z rosyjskimi propagandystami, w których wyniku ich organizacja wyraziła poparcie rosyjskim bredniom na temat początku II wojny światowej. Jestem naprawdę ciekaw ilu jescze Polaków po tych wydarzeniach bedzie wyrażało poparcie frakcji pana Jerczyńskiego.
 
User is offline  PMMini Profile Post #13

     
wojtek k.
 

IX ranga
*********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 6.644
Nr użytkownika: 47.450

wojciech kempa
 
 
post 25/08/2009, 8:34 Quote Post

QUOTE(DariuszJerczyński @ 21/08/2009, 20:37)
Przed naszą erą Śląsk zamieszkiwały ludy iliryjskie (prawdopodobnie przodkowie Albańczyków), które stworzyły tzw. kulturę łużycką (jej pierwsze archeologiczne ślady znaleziono w Łużycach), które w starszych polskich książkach nazwano ... Prasłowianami. To świetnie oddaje poziom ideologizacji wśród polskich badaczy.


Na ten temat kultury łużyckiej toczy się gorąca dyskusja w dziale "Czasy przodków". Zastanawiam się, skąd czerpiesz swe głębokie przeświadczenie, iż ludność kultury łużyckiej była tożsama z Ilirami confused1.gif

QUOTE(DariuszJerczyński @ 21/08/2009, 20:37)
W II w. ne. przybyły na Śląsk plemiona germańskie, które w większości uszły stąd na zachód przez Hunami. Badacze niemieccy twierdzą, że pozostali Silingowie - odłam Wandali.


Ciekaw jestem, skąd czerpiesz swą wiedzę na temat Silingów; ciekaw też byłbym nazwisk owych niemieckich badaczy, którzy twierdzą, że Silingowie pozostali, podczas gdy inne ludy germańskie uszły przed Hunami na zachód...

Jako autor pracy o Gotach, innym ludzie wschodniogermańskim, jestem zdumiony takim stanowiskiem... Czyżbyś natrafił na jakieś nikomu dotąd nieznane źródła i opracowania badaczy, do których to nie dotarłem?

W świelte mojej wiedzy, nazwa Silingów przed V wiekiem pojawia się w źródłach tylko raz – w dziele Ptolemeusza. Drobiazgowo omówiłem to źródło tutaj: http://www.forum.jacekguzy.pl/felietony/goci_gniazdowi.pdf na stronach 14 - 15

Później Silingowie pojawiają się w źródłach z V wieku, w kontekście opisu wydarzeń w ... Galii, gdzie Silingowie wtargnęli wraz z Hasdingami (innym odłamem Wandalów). Nie wiemy, czy Silingowie i Hasdingowie równocześnie porzucili swe dotychczasowe siedziby, czy też ich połączenie nastąpiło dopiero później, już w trakcie trwania inwazji na Galię lub bezpośrednio przed jej rozpoczęciem.
Lata 416 – 418 przyniosły zagładę Silingów, którzy zostali wymordowani przez Wizygotów, występujących tu w roli sprzymierzeńców Rzymian. Król Silingów, Fredebal, został pojmany i odesłany na dwór cesarski do Rawenny, a ocalałe z pogromu resztki Silingów przyłączyły się do Hasdingów, zatracając swoją dotychczasową odrębność.

QUOTE(DariuszJerczyński @ 21/08/2009, 20:37)
Między IV a VI w. ne. osiadły na Śląsku plemiona słowiańskie. Polscy badacze twierdzą, że nie było tu już wówczas żadnych German, potwierdzają za to pokojowe kontakty Słowian z resztkami Celtów.


Poproszę o chociaż jedno nazwisko "polskiego badacza", który pisałby o pokojowych kontaktach Słowian z resztkami Celtów w IV - VI wieku confused1.gif

W tym czasie na Śląsku zapewne od dobrych kilku stuleci nie było już Celtów, zaś Słowianie jeszcze tam nie dotarli... Wybitny polski archeolog, specjalizujący się w archeologii Śląska, Michał Parczewski pisze:

„W VI w. (a być może jeszcze u schyłku V w.) ziemie Polski południowo – wschodniej znalazły się w zasięgu tzw. praskiej prowincji kulturowej, utożsamianej z kopalnymi pozostałościami Sklawinów – zachodniego odłamu Słowian w początkach wczesnego średniowiecza. Do pewnego stopnia odmienny charakter ma inny krąg znalezisk wczesnosłowiańskich, na razie słabo zdefiniowany, który obejmuje część Mazowsza, Kujawy, Wielkopolskę, część Pomorza Zach., Ziemię Lubuską i północno – zachodni skrawek Dolnego Śląska. Wielu badaczy uznaje, że już od przełomu V/VI w. funkcjonował tutaj tzw. drugi nurt kształtowania się kultury Słowian, synchroniczny z najstarszymi przejawami kultury praskiej w Małopolsce. Pogląd ten został ostatnio przez autora zakwestionowany na podstawie weryfikacji wartości źródłowej poszczególnych znalezisk archeologicznych. Aktualnie żaden z zespołów wczesnosłowiańskich w Polsce – poza klasycznymi obiektami kultury praskiej [tj. tymi z terenu Małopolski] – nie posiada należycie udokumentowanej metryki wcześniejszej niż schyłek VI w. (Parczewski 1988b, s. 97 – 105; 1989, s. 44 – 49). [...] Nie budzące wątpliwości archaiczne pochówki wczesnosłowiańskie odkryto natomiast w Siemoni na pograniczu Małopolski i Górnego Śląska, w dorzeczu Przemszy (Parczewski 1988a, s. 186, tabl. LXXXI: 4, 5).”

Zdaniem Parczewskiego i Godłowskiego, Śląsk w VI wieku był bardzo słabo zasiedlony (przez Germanów, których to jednak gros porzuciło swe siedziby; zdecydowanie więcej ludności germańskiej utrzymało się w innych dzielnicach Polski, zwłaszcza na Mazowszu). Stanowił on wówczas tzw. "pustkę osadniczą". Słowianie przybyli na Śląsk z Kotliny Karpackiej na przełomie VI/VII wieku.

Pozdrawiam
Wojciech Kempa
 
User is offline  PMMini Profile Post #14

     
DariuszJerczyński
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 637
Nr użytkownika: 54.628

Dariusz Jerczynski
Zawód: BANITA
 
 
post 25/08/2009, 11:30 Quote Post

QUOTE(krampus @ 25/08/2009, 6:56)
QUOTE
Podobnie jak nie jest lepiej w obliczu tego co serwuje nam nieustannie polska historiografia. Jerczyński rzucający swoje oburzające 33 lata jest odtrutką na podobne "rewelacje" z powszechnego szkolnictwa, które na potęgę mitologizują polską historię. Dlatego Jerczyńskiego można traktować jako antidotum na tę chorobę. Antidotum, które jak każdy antybiotyk jest w zdrowym organizmie szkodliwy. Ale w kontekście chorego jest niezbędny. Czytając Jerczyńskiego musimy mieć więc na uwadze kontekst, jakimi są bzdury polskocentrycznej historiografii.


Bzdury, to ty i pan Jerczyński tutaj ciągle wypisujecie. Historycy z własnego nadania.Przez jakiś czas był spokój od ślązakawców pana Jerczyńskiego, bo byli na rozmowach z rosyjskimi propagandystami, w których wyniku ich organizacja wyraziła poparcie rosyjskim bredniom na temat początku II wojny światowej. Jestem naprawdę ciekaw ilu jescze Polaków po tych wydarzeniach bedzie wyrażało poparcie frakcji pana Jerczyńskiego.
*


Pisząc o Ślązakowcach pana Jerczyńskiego kogo masz na myśli? Pod oświadczeniami ZLNŚ od dawna nie widnieje moje nazwisko, ponieważ Andrzej Roczniok nie raczy konsultować ze mną swoich posunięć. Odpowiadam więc tylko za to pod czym widnieje moje nazwisko (aktualnie ŚRS).

Skoro negujecie, że CAŁY Śląsk należał do Polski zaledwie 33 lata, może przedstawicie kiedy w latach od 1032 do dziś do Polski należała Opawa, kiedy między rokiem 1032 a 1945 do Polski należały "odwiecznie polskie" Głubczyce.

Przypominam, że w opozycji w kwestii przynależności Śląska do Czech i Niemiec, podałem wyłącznie okresy, gdy należał on do nich w CAŁOŚCI.

Wojtku o tym, że w czasach kultury łużyckiej żyły tu najprawdopodobniej ludy iliryjskie piszą nawet w pracach popularno-naukowych (np. A. i A. Galas, Dzieje Śląska w datach). Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to informacja sporna, jak wiele informacji dotyczących średniowiecza, których nie da się jednoznacznie potwierdzić, ani zanegować. Jednak ty również zdajesz sobie sprawę, że kimkolwiek by oni nie byli, na pewno nie byli mitycznymi Prasłowianami, wymyślonymi niegdyś przez zideologizowanych, polskich historyków. Błędny moim zdaniem pogląd, że Ślężanie to zeslawizowani Silingowie jest w niemieckiej historiografii dosyć rozpowszechniony, pierwsze z brzegu nazwiska autorów to L.Petra, H.Neubach. O pokojowych kontaktach przybyłych na Śląsk Słowian z tutejszymi Celtami pisał, jeśli dobrze pamiętam, nawet K.Popiołek.

Krampusie do XVI w. coś takiego jak język polski nie istniało. Mianem tym określano narzecza: (wielko)polskie, krakowskie, mazurskie (mazowieckie), śląskie i pomorskie, występujące w granicach polskiej prowincji kościelnej. Wszystkie te narzecza mogły stać się odrębnymi językami, ale w XVI postanowiono ujednolicić narzecze wielkopolskie, małopolskie i mazowieckie w postaci jednolitego języka polskiego. Narzecza pomorskie i śląskie pozostały poza tym procesem, zachowując swoją odrębność. Pierwsze zostało ustandaryzowane w postaci odrębnego języka literackiego już w XIX w. Równoległe działania kodyfikatorów literackiego śląskiego m.in. Antoniego Stabika zakończyły się fiaskiem i nabrały rozmachu dobiero obecnie.

Jako analogię podam ci język niemiecki. Na terenie Rzeszy istniał dolnofrankoński (z wariantem niderlandzkim i Plattdeutsch) i wysokoniemiecki (z wariantem środkowo-wysokoniemieckim, bawarsko-austriackim i alemańskim). Dzięki tłumaczenia Biblii dokonanego przez Lutra środkowo-wysokoniemiecki został zaakceptowany jako literacki niemiecki przez wszystkich użytkowników wysokoniemieckiego, chociaż gdyby Szwajcarzy, Szwabi i Alzatczycy stwierdzili, że ich językiem literackim jest alemański, a nie niemiecki, to by nim był. Cześć użytkowników dolnofrankońskiego również zaakceptowała Hochdeutsch, część ustandaryzowała jego wariant niderlandzki, jako odrębny język za czym poszła emancypacja narodowa. Niemiecki dialekt Plattdeutsch do dziś jest najbliżej spokrewniony z niderlandzkim, a nie literackim niemieckim i dialektami wysokoniemieckimi.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #15

4 Strony  1 2 3 > »  
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Closed TopicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej