Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
3 Strony  1 2 3 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Instrukcja Nk/003/47 - prawda czy fałsz ?
     
forty
 

Nowicjusz
Grupa: Użytkownik
Postów: 2
Nr użytkownika: 19.549

 
 
post 2/07/2006, 22:12 Quote Post

Na wielu stronach internetowych i forach poświęconych historii Polski , szczególnie w środowiskach zbliżonych do radykalnej prawicy i polonijnych często pojawia się dokument opatrzony tytułem "Instrukcja NK/003/47". Tekst ten wg załączonych najczęściej do niego komentarzy pochodzi ponoć z kancelarii Bieruta i jest tłumaczeniem z języka rosyjskiego instrukcji dla komórki bezpieczeństwa ambasady ZSRR w Warszawie. W żródłach prasowych w Polsce tekst po raz pierwszy pojawił się w grudniu 1989 z adnotacją, że został przemycony na Zachód przez łańcuszek ludzi dobrej woli i opublikowany w Nowym Dzienniku w Kanadzie (prawdopodobnie błąd-chodziło zapewne o nowojorski ND). Niestety kontakt z redakcją Nowego Dziennika nie pozwolił na potwierdzenie tej informacji, a na kwerendę roczników Dziennika jak na razie nie miałem czasu.

Poszukuję informacji mogących przybliżyć pochodzenie tego tekstu, a także chciałbym poznać zdanie uczestników forum na jego temat. Czy ów dokument wielokrotnie cytowany i komentowany w necie można uznać za autentyczny?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

     
savoy
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 189
Nr użytkownika: 46.818

Zawód: BANITA
 
 
post 18/08/2008, 17:13 Quote Post

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem, a ludnością cywilna kraju. Nie dopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez nasza kadrę oficerska, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
3. Przyśpieszyć likwidacje krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności wysyłać żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedna organizacje i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska były obsadzone przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedna organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo) tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących jednać sobie popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można tez również nazywać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilości towarów wysysanych przez nas do krajowców, ale wspominała,, że to w ramach wymiany handlowej.
12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak aby prowadzenie gospodarstwa stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności należy przystąpić do kolektywizacji. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinności wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą jedynie się zajmować sposobem wykonywania zleconych żądań.
17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inna pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświaty, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk z których pochodzą.
20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.
22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje badawcze.
23. Należy zwrócić szczególna uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalne instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W przypadku głośnych odkryć spowodować sprzedanie ich za granice. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
24. Spowodować zakłócenia punktualności transportów (z wyjątkiem transportów określonych w instrukcji NK552-46)
25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać tam stawiane wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linie określona w instrukcjach.
26. Popularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27. Wystąpienia publiczne władz krajowych mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne ale nie mogą doprowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
28. Zwrócić baczna uwagę czy w odbudowanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
29. Przy budowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe wpływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowle inwentarza lub gromadzenia żywności na dłużej i w większych ilościach.
31. Spowodować aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcje artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno dopuszczać do jej zmniejszenia ani pozwolić na sprawną prace.
33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuszczać do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
34. Szczególnej obserwacji poddać kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowanie, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji miedzy przedmiotami, do ograniczenia greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranie królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym wprowadzić wąskie specjalizacje.
36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależną od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, nasza kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejąca nienawiść do nas
39. Zadbać o budowę dróg i mostów oraz licznych połączeń aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko z każdej strony dotrzeć do punktów oporu lub koncentracji sił opozycji.
40. Pilnować aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi, lub aresztować ich za wykrocznia kryminalne.
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądowa bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków oskarżycieli, informatorów).
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partie, którzy swa działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy odwołać ich ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrowa do późniejszej wymiany.
43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, minister, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji ludzi z awansów, mających niższe kwalifikacje.
45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.
 
User is offline  PMMini Profile Post #2

     
rower
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 711
Nr użytkownika: 40.288

Zawód: historyk
 
 
post 20/08/2008, 10:37 Quote Post

Większość tych postulatów została zrealizowana. Nie zdziwiłbym sie gdyby nie był to falsyfikat. Dobrze, że go savoy przytoczył. tylko brak sygnaturki:(
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #3

     
Woj
 

VIII ranga
********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 3.805
Nr użytkownika: 25.745

Stopień akademicki: posiadam
Zawód: historyk
 
 
post 20/08/2008, 11:26 Quote Post

O ile kojarzę to ten tekst dawno już został zdezawuowany przez historyków jako falsyfikat. I coś mi się roi,że nawet w którymś ze szkolnych podręczników wykorzystano go do ćwiczeń z materiałem źródłowym.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #4

     
konto usunięte 051218
 

Unregistered

 
 
post 20/08/2008, 12:19 Quote Post

QUOTE
9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.


To współczesna instrukcja wink.gif ?
 
Post #5

     
Woj
 

VIII ranga
********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 3.805
Nr użytkownika: 25.745

Stopień akademicki: posiadam
Zawód: historyk
 
 
post 20/08/2008, 12:29 Quote Post

QUOTE(ciekawy @ 20/08/2008, 13:19)
QUOTE
9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.


To współczesna instrukcja wink.gif ?
*Tam więcej jest takich zbieżności. wink.gif Albo tego co pewien polityk zwykł określać jako "oczywistą oczywistość". Sporo jest też dyspozycji, których nijak nie realizowano. Trudno sugerować autentyczność tego tekściku - no chyba iż uznamy że jego adresatami mieli być klienci pewnego znanego Marketu. wink.gif
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #6

     
tuxman
 

Hetman Polny imć Onufry Zagloba w służbie Forum!
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.264
Nr użytkownika: 4.809

 
 
post 20/08/2008, 12:40 Quote Post

Czołem Waszmościom!
QUOTE(Woj @ 20/08/2008, 12:26)
O ile kojarzę to ten tekst dawno już został zdezawuowany przez historyków jako falsyfikat. I coś mi się roi,że nawet w którymś ze szkolnych podręczników wykorzystano go do ćwiczeń z materiałem źródłowym.

Jeśli "dawno" i przez "historyków" to pewnikiem takich co to ich określały punkty:
10, 18, 19 i 35. wink.gif
QUOTE(Instrukcja Nk 003/47)

10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk z których pochodzą.
35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji miedzy przedmiotami, do ograniczenia greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranie królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym wprowadzić wąskie specjalizacje.


Pozdrawiam
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #7

     
Gerhard
 

podkułacznik
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.627
Nr użytkownika: 20.448

Zawód: Deweloper baz danych
 
 
post 20/08/2008, 13:20 Quote Post

QUOTE(Nk/003/47)
Scisle tajne  Moskwa, 2.VI.1947r.  K.AA/OC 113


INSTRUKCJA  NK/003/47

.....
.....
.....

3. Przyśpieszyć likwidacje krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
.....
.....


Pytanie - kim są wymienieni w punkcie 3 "WALTEROWCY" ?
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #8

     
Woj
 

VIII ranga
********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 3.805
Nr użytkownika: 25.745

Stopień akademicki: posiadam
Zawód: historyk
 
 
post 20/08/2008, 13:21 Quote Post

Autentyczność dokumentu mozna stosunkowo łatwo sprawdzić, dokonując krytyki wewnętrznej dokumentu i selekcjonując informacje, które ewidentnie pochodzą z okresu późniejszego (zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczne, elementy językowe).
prof. Jerzy Kochanowski, rok 1999

Przyjemność przeprowadzenia dowodu że obywatel Kochanowski (obecnie o ile wiem profesor na UW) jest wrogiem klasowym oraz ekspozyturą wiadomych sił, stąd też nigdy, przenigdy nie może mieć racji pozostawiam Tuxmanowi. wink.gif
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #9

     
tuxman
 

Hetman Polny imć Onufry Zagloba w służbie Forum!
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.264
Nr użytkownika: 4.809

 
 
post 20/08/2008, 13:55 Quote Post

Czołem Waszmościom!
QUOTE(Woj @ 20/08/2008, 14:21)
Autentyczność dokumentu mozna stosunkowo łatwo sprawdzić, dokonując krytyki wewnętrznej dokumentu i selekcjonując informacje, które ewidentnie pochodzą z okresu późniejszego (zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczne, elementy językowe).
prof. Jerzy Kochanowski, rok 1999

Można prosić o źródło (jakiś skan? link?) powyższego cytatu?

Zostawiaj, zostawiaj... wink.gif
QUOTE
Kochanowski, Prof. Dr. Jerzy, Polen
Jerzy Kochanowski Jerzy Kochanowski ist seit 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Warschau (dort 1991 Promotion, 2001 Habilitation, 2005 Professur). 2000-2005 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. 2007 hatte er die Gastprofessur an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz inne. Er ist stellvertretender Redakteur des Vierteljahreshefts „Przegląd Historyczny“. Wissenschaftliche Schwerpunkte: Zeitgeschichte Polens, Ungarns, Deutschlands; Zwangsmigrationen; deutsch-polnische Beziehungen (besonders VRP-DDR) und Sozialgeschichte (Der Schwarzmarkt in Polen 1944-1989).


Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Pan prof. Jerzy Kochanowski jest wybitnym historykiem i nieprzeciętną osobowością, wykonującą należycie swoją powinność na odcinku "Historia: Polska Niemcy". I jest znawcą czarnego rynku w PRL.
Coś jeszcze?
Może masz gdzieś pod ręką analizę tych: "zjawisk politycznych, gospodarczych, społecznych, elementów językowych" które pochodzą z przyszłości względem daty wydania Instrukcji?
Pewnie jakbym się wysilił, sam bym je wyłowił, aczkolwiek z chęcią jednak poczytałbym trochę takiej fachowej analizy. smile.gif

Pozdrawiam
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #10

     
Gerhard
 

podkułacznik
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.627
Nr użytkownika: 20.448

Zawód: Deweloper baz danych
 
 
post 20/08/2008, 14:04 Quote Post

QUOTE(tuxman @ 20/08/2008, 13:55)
Może masz gdzieś pod ręką analizę tych: "zjawisk politycznych, gospodarczych, społecznych, elementów językowych" które pochodzą z przyszłości względem daty wydania Instrukcji?

Kim są wymienieni w punkcie 3 WALTEROWCY?

Pozdrawiam
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #11

     
tuxman
 

Hetman Polny imć Onufry Zagloba w służbie Forum!
******
Grupa: Przyjaciel forum
Postów: 1.264
Nr użytkownika: 4.809

 
 
post 20/08/2008, 14:09 Quote Post

Czołem Waszmościom!
QUOTE(Gerhard @ 20/08/2008, 15:04)
QUOTE(tuxman @ 20/08/2008, 13:55)
Może masz gdzieś pod ręką analizę tych: "zjawisk politycznych, gospodarczych, społecznych, elementów językowych" które pochodzą z przyszłości względem daty wydania Instrukcji?

Kim są wymienieni w punkcie 3 WALTEROWCY?

Pozdrawiam

Rozumiem, że to ma być z Twojej strony taka podpowiedź. Za wiki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walterowcy

Skoro powstali w 1955-tym to nie mogło być polecenia ich pozbycia się w 1947?
A może chodzi tutaj o żołnierzy/zwolenników Karola Świerczewskiego? No ci byli przecież przed rokiem wydania owej instrukcji.

Czy coś jeszcze?

Pozdrawiam

Ten post był edytowany przez tuxman: 20/08/2008, 14:28
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #12

     
Gerhard
 

podkułacznik
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.627
Nr użytkownika: 20.448

Zawód: Deweloper baz danych
 
 
post 20/08/2008, 14:24 Quote Post

QUOTE(tuxman @ 20/08/2008, 14:09)
Czołem Waszmościom!

GERHARD: Kim są wymienieni w punkcie 3 WALTEROWCY?


Rozumiem, że to ma być z Twojej strony taka podpowiedź. Za wiki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walterowcy

Skoro powstali w 1955-tym to nie mogło być polecenia ich pozbycia się w 1947?
Czy coś jeszcze?

Pozdrawiam
*O ile nie było innej grupy nazywanej "Walterowcami".
Ale raczej nie było.
Mi nic o takich nie wiadomo.

QUOTE
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądowa bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków oskarżycieli, informatorów).


Rehabilitacje to "pomysł" z lat 50-tych.
W latach 40-tych po prostu "zwalniano" tych których uznano za "pożytecznych i potrzabnych"..
Natomiast nikogo nie rehabilitowano publicznie..
Zresztą określenie "proces polityczny" też wydaje mi się późniejsze...

 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #13

     
Woj
 

VIII ranga
********
Grupa: Moderatorzy
Postów: 3.805
Nr użytkownika: 25.745

Stopień akademicki: posiadam
Zawód: historyk
 
 
post 20/08/2008, 14:54 Quote Post

QUOTE(tuxman @ 20/08/2008, 14:55)
Można prosić o źródło (jakiś skan? link?) powyższego cytatu?


Dzieje Najnowsze po 1939 roku. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich, tom V, Warszawa 1999, s. 200.

QUOTE(tuxman @ 20/08/2008, 14:55)
Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Pan prof. Jerzy Kochanowski jest wybitnym historykiem


I to wystarczy. Chodzi wszak o nic innego, tylko o analizę źródła historycznego. Że z okresu, który profesor zna dobrze, bo to jego specjalność - tym lepiej. smile.gif

Co zaś do analizy - dajmy pole i innym. W dyskusji biorą przeciez udział, jak przeczytałem - nawet "prawie doktorzy".
Ponieważ profesor w cytowanym uprzednio wydawnictwie zadbał także o tzw. oprawę dydaktyczną, pozwolę sobie raz jeszcze zacytować fragmenty:
3. Uzasadnić celowość (lub jej brak) wydania takiego dokumentu.
4. Jaki jest język źródła? Jakie wyrazy, zwroty, sformułowania nie pasują do rodzaju dokumentu i teoretycznego czasu jego powstania?
[...]
7. Korzystając z lektur historycznych [...] prasy współczesnej w miarę możliwości) oraz przy współpracy osób starszych, przeanalizuj poszczególne punkty:
- Które punkty zawierają elementy ewidentnie późniejsze (rola górnictwa, laboratoriów badawczych, zmiany społeczne - jak na przykład awans klas niższych, sytuacja rzemieślników itp.)?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #14

     
Gerhard
 

podkułacznik
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.627
Nr użytkownika: 20.448

Zawód: Deweloper baz danych
 
 
post 20/08/2008, 16:19 Quote Post

QUOTE(Woj @ 20/08/2008, 14:54)
7. Korzystając z lektur historycznych [...] prasy współczesnej w miarę możliwości) oraz przy współpracy osób starszych, przeanalizuj poszczególne punkty:
- Które punkty zawierają elementy ewidentnie późniejsze (rola górnictwa, laboratoriów badawczych, zmiany społeczne - jak na przykład awans klas niższych, sytuacja rzemieślników itp.)?

*Akurat punkt 7 łatwo obronić: wydarzenia późniejsze wydarzyły się, ponieważ taka była polityka władz inspirowana "tajną instrukcją".

Natomiast jest kilka innych elementów..
Zwłaszcza punkty powyżej 40 wskazują W SPOSÓB JAWNY że mają się odbywać "Fałszywe procesy". "Za Stalina" nigdy coś takiego (jawny rozkaz fałszowania procesu) nie miało miejsca - co najwyżej padał rozkaz "Znaleźć dowody".
Na jedno wychodziło - ale "w papierach" grało. Były "dowody" - był proces.

QUOTE
Kim są wymienieni w punkcie 3 WALTEROWCY?

A może chodzi tutaj o żołnierzy/zwolenników Karola Świerczewskiego? No ci byli przecież przed rokiem wydania owej instrukcji.


Skąd by ich wziął (znaczy się zwolenników, bo żołnierze jacyś byli)..
Natomiast żołnierzy (których? 2 Armii WP?) z tego co wiem nie nazywano "Walterowcami". Zresztą "kult Waltera" w czerwcu 1947 roku to chyba też pieśń przyszłości. (Świerczewski zginął w marcu 1947).
Żołnierzy polskich z Hiszpanii nazywano "Dąbrowszczakami"

Podobnie określenie "do Armii Kościuszkowskiej" (punkt 4) jest:
a) błędne (Dywizja Kościuszkowska, nie armia)
b ) prawdopodobnie późniejsze (ale tego bez "przeglądu prasy" nie da się stwierdzić w 100%. Historyk-zawodowiec ma szanse to sprawdzić - ja nie).

Pozdrawiam
 
User is online!  PMMini ProfileEmail Poster Post #15

3 Strony  1 2 3 > 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2021 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej