Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
5 Strony « < 3 4 5 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> CETA
     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 5/11/2016, 10:28 Quote Post

CODE
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno odpowiadać godziwej wartości rynkowej inwestycji według stanu bezpośrednio przed ogłoszeniem wywłaszczenia lub jego zapowiedzią, w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej. [b]Kryteria wyceny obejmują wartość inwestycji przy założeniu jej kontynuowania[/b], wartość aktywów, w tym zadeklarowaną wartość podatkową rzeczowych aktywów trwałych, oraz, w stosownych przypadkach, inne kryteria służące określeniu godziwej wartości rynkowej.


1. Prawdopodobnie to jest jeden z bardziej dyskusyjnych punktów (pogrubienie moje)Polskie prawo dot. wywłaszczeń nie zawiera wprost mozliwości uwzględniania "wartości inwestycji przy złożeniu jej kontynuowania" co jest faktycznie istotną róznicą i stawiałoby polskich inwestorów w Polsce w gorszej sytuacji niż kanadyjskich w Polsce.
2. Umowa bez załączników to marne 495 stron więc nie ma co pękać załączniki to między innymi taryfy celne i lista produktów o traktowaniu specjalnym.
3. Konwencja ICSID oznacza Konwencję w sprawie rozstrzygania sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami innych państw sporządzoną w Waszyngtonie w dniu 18 marca 1965 r.; nie jest więc tak że CETA narzuca ICSID, ten mechanizm istnieje niezależnie, acz:
CODE
Mediatora powołuje się za porozumieniem stron sporu. Strony sporu mogą również zwrócić się do Sekretarza Generalnego ICSID o powołanie mediatora

Mogą ale nie muszą; poza tym dotyczy to mediacji a nie samego sporu.
CODE
Skargę można wnieść na podstawie następujących zasad:
a) konwencji ICSID i Regulaminu postępowania arbitrażowego;
B) zasad dotyczących dodatkowego mechanizmu zarządzania ICSID, jeżeli warunki dotyczące postępowań zgodnie z lit. a) nie mają zastosowania; la większej przejrzystości, skarga wniesiona na podstawie ust. 1 lit. B) musi spełniać wymogi określone w art. 25 ust. 1 konwencji ICSID.;

tyle, że odnosi się to do skargi do Trybunału (o tym póxniej)i nie są to jedyne możliwości gdyż można ją wnieść także na podstawie
CODE
c) regulaminu arbitrażowego UNCITRAL; lub
d) jakichkolwiek innych zasad dotyczących porozumienia stron sporu.4. Tutaj o składzie Trybunału:
CODE

Skład Trybunału
1. Trybunał ustanowiony na mocy niniejszej sekcji rozpatruje skargi złożone na podstawie art. 8.23.
2. Po wejściu w życie niniejszej Umowy Wspólny Komitet CETA powołuje piętnastu członków Trybunału. Pięciu członków Trybunału jest obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pięciu – obywatelami Kanady11 i pięciu – obywatelami państw trzecich.
11 Każda ze Stron może zamiast tego zaproponować powołanie maksymalnie pięciu członków Trybunału, którzy mogą mieć dowolną narodowość. Takich członków Trybunału uznaje się wówczas za obywateli Strony, która zaproponowała ich powołanie do celów niniejszego artykułu.
EU/CA/pl 130
3. Wspólny Komitet CETA może zadecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby członków Trybunału o liczbę będącą wielokrotnością liczby trzy. Powołanie dodatkowych członków odbywa się na takich samych zasadach, jak określono w ust. 2.
4. Członkowie Trybunału posiadają kwalifikacje wymagane w swoich państwach do powołania na stanowisko sędziego lub są prawnikami o uznanej reputacji. Wykazują się wiedzą fachową w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Zaleca się, by członkowie Trybunału posiadali wiedzę fachową, w szczególności z zakresu międzynarodowego prawa inwestycji, międzynarodowego prawa handlowego oraz rozstrzygania sporów związanych z międzynarodowymi umowami inwestycyjnymi lub handlowymi.
5. Członkowie Trybunału wyznaczeni na podstawie niniejszej sekcji są powoływani na pięcioletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Kadencje siedmiu spośród 15 osób powołanych niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Umowy, które to siedem osób wskazuje się w drodze losowania, wydłuża się jednak do sześciu lat. Wakaty obsadza się w miarę ich powstawania. Osoba powołana, aby zastąpić członka Trybunału, którego kadencja nie dobiegła jeszcze końca, sprawuje urząd przez pozostały okres kadencji swojego poprzednika. Co do zasady, członek Trybunału, który w chwili upływu swojej kadencji pełni służbę w wydziale Trybunału, może kontynuować pełnienie służby sędziowskiej w tym wydziale do czasu wydania ostatecznego orzeczenia.
6. Trybunał rozpatruje sprawy w wydziałach składających się z trzech członków Trybunału, z których jeden jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeden – obywatelem Kanady i jeden – obywatelem państwa trzeciego. Wydziałowi przewodniczy członek Trybunału będący obywatelem państwa trzeciego.


I dalej:
CODE

W terminie 90 dni od złożenia skargi na podstawie art. 8.23 przewodniczący Trybunału powołuje członków Trybunału, którzy zasiądą w wydziale Trybunału rozpatrującym sprawę w systemie rotacyjnym, zapewniając, by skład wydziałów był losowy i nieprzewidywalny, dając jednocześnie wszystkim członkom Trybunału równą szansę pełnienia służby.
8. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Trybunału odpowiadają za kwestie organizacyjne; są oni wybierani na dwuletnią kadencję drogą losowania spośród członków Trybunału będących obywatelami państw trzecich. Pełnią oni służbę w systemie rotacyjnym, ustalonym w drodze losowania, które przeprowadza przewodniczący Wspólnego Komitetu CETA. W przypadku gdy przewodniczącego nie może sprawować swojej funkcji, zastępuje go wiceprzewodniczący.
9. Niezależnie od postanowień ust. 6, strony sporu mogą uzgodnić, że sprawa powinna być rozpatrywana przez jednego członka Trybunału, który zostanie wybrany losowo spośród obywateli państw trzecich. Wniosek skarżącego o rozpatrzenie sprawy przez jednego członka Trybunału jest rozpatrywany przez pozwanego ze zrozumieniem dla stanowiska skarżącego, w szczególności gdy skarżący jest małym lub średnim przedsiębiorstwem lub gdy rekompensata lub odszkodowanie wnioskowane w skardze są stosunkowo niskie. Wniosek taki składa się przed ustanowieniem wydziału Trybunału.
10. Trybunał może opracować własne procedury robocze.
11. Członkowie Trybunału zapewniają swoją dostępność i zdolność do pełnienia funkcji określonych w niniejszej sekcji.

W tej sytuacji powtarzany często pogląd, że sądzić będzie trybunał prywatny jest chyba naciagany. Co więcej, wynika z tego, że osoby rozstrzygające spór nie są osobami z ICISD.

To dla pchniecia wątku ku konkretom smile.gif Nie znaczy to, że popieram bezwarunkowo CETA ale niektóre poglądy na jej temat są chyba mityczne
 
User is offline  PMMini Profile Post #61

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 5/11/2016, 14:02 Quote Post

CODE
ARTYKUŁ 8.9
Środki dotyczące inwestycji i środki regulacyjne
1.
Do celów niniejszego
rozdziału, Strony potwierdzają przysługujące im prawo do
wprowadzania regulacji na swoim terytorium w celu osiągania uzasadnionych celów polityki,
takich jak ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, moralność
publiczna, ochrona społ
eczna i ochrona konsumentów oraz promowanie i ochrona różnorodności
kulturowej.
2.
Dla większej przejrzystości, [B]sam fakt wprowadzania przez Stronę regulacji, w tym poprzez
zmianę jej przepisów, w sposób mający niekorzystny wpływ na inwestycję lub niezgod
ny z oczekiwaniami inwestora, w tym jego oczekiwaniami dotyczącymi zysków, nie stanowi naruszenia
obowiązku na podstawie niniejszej sekcji.[/B]


A więc nie jest tak ze zmianami w prawie niekorzystnymi dla inwestora jak wszyscy (no, wielu)piszą.
 
User is offline  PMMini Profile Post #62

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 5/11/2016, 14:23 Quote Post

CODE
"...do CETA dołączona zostanie deklaracja Belgii, zastrzegająca prawo tego kraju uruchomienia "w razie nierównowagi rynkowej" klauzuli ochronnej dotyczącej importu produktów rolnych..."
Czyli oni mogli się zabezpieczyć. Jakoś ta Unia przypomina mi równych i równiejszych.
To nie do końca tak. Jest bardzo bardzo dużo wyłączeń i to zarówno po stronie UE jak i Kanady. A nawet poszczególnych stanów Kanady.
 
User is offline  PMMini Profile Post #63

     
An_Old_Man
 

VI ranga
******
Grupa: Użytkownik
Postów: 915
Nr użytkownika: 100.119

 
 
post 5/11/2016, 15:17 Quote Post

QUOTE(Kiszuriwalilibori @ 5/11/2016, 14:23)
CODE
"...do CETA dołączona zostanie deklaracja Belgii, zastrzegająca prawo tego kraju uruchomienia "w razie nierównowagi rynkowej" klauzuli ochronnej dotyczącej importu produktów rolnych..."
Czyli oni mogli się zabezpieczyć. Jakoś ta Unia przypomina mi równych i równiejszych.
To nie do końca tak. Jest bardzo bardzo dużo wyłączeń i to zarówno po stronie UE jak i Kanady. A nawet poszczególnych stanów Kanady.
*


To jestem już trochę spokojniejszy. Na bazie doświadczeń człowiek staje się nieufny z wiekiem.
Kanada ma atuty. Tani gaz ziemny to tańsze nawozy i wiele innych produktów.
 
User is offline  PMMini Profile Post #64

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 12/11/2016, 9:40 Quote Post

CODE
Na bazie doświadczeń człowiek staje się nieufny z wiekiem.
Święte słowa, mam dokładnie tak samo (rocznik 1962)

Ten post był edytowany przez Kiszuriwalilibori: 12/11/2016, 9:41
 
User is offline  PMMini Profile Post #65

     
kolodziej
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 551
Nr użytkownika: 95.608

Tomasz Kolodziejczyk
Stopień akademicki: mgr
Zawód: wolny
 
 
post 13/11/2016, 0:23 Quote Post

Zapytam się w takim razie starych wyjadaczy (tych powyżej) czy nie sądzicie, ze CETA umożliwi wejście Stanom Zjednoczonym na rynki europejskie kuchennym drzwiami? Coś jak np. polskie mleko wjeżdża do Rosji przez Białoruś?

Ja tak bym się nie opierał ani na artykułach ani na Trybunale bo to nie Prokuratura, która działa z automatu kiedy wykryje przestępstwo. Żeby uruchomić procedury zablokowania importu lub wprowadzenia klauzuli ochronnej trzeba przede wszystkim chcieć czyli mieć w tym interes. Może być tak, że cały ten dokument przeleży na półce, obrośnie kurzem bo nikt z niego nie skorzysta.

Ten post był edytowany przez kolodziej: 13/11/2016, 0:38
 
User is offline  PMMini Profile Post #66

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 13/11/2016, 17:41 Quote Post

QUOTE(kolodziej @ 13/11/2016, 0:23)
czy nie sądzicie, ze CETA umożliwi wejście Stanom Zjednoczonym na rynki europejskie kuchennym drzwiami? Coś jak np. polskie mleko wjeżdża do Rosji przez Białoruś?


Na razie bardzo pobieżna odpowiedź, bez analizy tekstu: jeżeli USA otworzą w Kanadzie filie to oczywiście tak. Tak samo jeżeli znajdą sposoby na uzyskanie kanadyjskiego świadectwa pochodzenia.
 
User is offline  PMMini Profile Post #67

     
Karghul
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.559
Nr użytkownika: 72.667

 
 
post 14/11/2016, 9:40 Quote Post

QUOTE(kolodziej @ 12/11/2016, 23:23)
Zapytam się w takim razie starych wyjadaczy (tych powyżej) czy nie sądzicie, ze CETA umożliwi wejście Stanom Zjednoczonym na rynki europejskie kuchennym drzwiami?

Standardowe brednie przeciwników umowy TTIP. Dla Polski już TTIP jest dużo korzystniejsza niż obecnie obowiązująca umowa dwustronna. Aby do nas wejść "kuchennymi drzwiami" Amerykanie nie potrzebują TTIP i CETA, a obie umowy zwyczajnie poprawią naszą pozycję.

QUOTE
Na razie bardzo pobieżna odpowiedź, bez analizy tekstu: jeżeli USA otworzą w Kanadzie filie to oczywiście tak. Tak samo jeżeli znajdą sposoby na uzyskanie kanadyjskiego świadectwa pochodzenia.

Wytłumacz tylko po co ? USA ma bardzo korzystną umowę dwustronną z Polską przy której TTIP jest ruchem w bardzo dobrym kierunku (czyli wzmocnieniem naszej, polskiej pozycji wobec Amerykanów).

Ten post był edytowany przez Karghul: 14/11/2016, 9:43
 
User is offline  PMMini Profile Post #68

     
kolodziej
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 551
Nr użytkownika: 95.608

Tomasz Kolodziejczyk
Stopień akademicki: mgr
Zawód: wolny
 
 
post 14/11/2016, 23:06 Quote Post

Z przytoczonego artykułu wynika, ze dojdzie do powstania bloku UE-USA, który narzuci reszcie świata swoje standardy. Jednak aby tak się stało Europa musi swoje normy nagiąć do Jankeskich, kupić od nich pewne technologie. Z finansowego punktu widzenie opłaci się to głównie Amerykanom, ale w zamian za to wzmocnią opiekę nad Europą. Jak to mówił Trump " chcą naszej ochrony - muszą płacić". Tak bym to widział swoim młodym okiem.
 
User is offline  PMMini Profile Post #69

     
Adiko
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 2.341
Nr użytkownika: 81.745

Adam
Zawód: specjalista
 
 
post 15/11/2016, 8:13 Quote Post

QUOTE(kolodziej @ 14/11/2016, 23:06)
Z przytoczonego artykułu wynika, ze dojdzie do powstania bloku UE-USA, który narzuci reszcie świata swoje standardy.

Wynika raczej, że nie narzucą standardów "całemu światu",tylko ma to być rozpaczliwa próba obrony przed rosnącą potęgą Chin.

Wg tych argumentów byłbym przeciw tej umowie, gdyż nie chcę by żadne wydumane "standardy" blokowały tańsze chińskie produkty (np. samochody), chcę mieć wybór produktów o lepszych i gorszych standardach i decydować wg ceny i jakości.
QUOTE(kolodziej @ 14/11/2016, 23:06)
Jednak aby tak się stało Europa musi swoje normy nagiąć do Jankeskich, kupić od nich pewne technologie. Z finansowego punktu widzenie opłaci się to głównie Amerykanom, ale w zamian za to wzmocnią opiekę nad Europą. Jak to mówił Trump " chcą naszej ochrony - muszą płacić". Tak bym to widział swoim młodym okiem.
*


Korzyści są obopólne jeżeli to faktycznie liberalizowałoby handel. Szwajcaria ma umowę o wolnym handlu z Chinami i widać to "obniżanie standardów", "naginanie norm" i inne bzdury?

http://www.psz.pl/91-europa/chiny-podpisal...aria-i-islandia

Nie ma się co dziwić, że "muszą płacić", bo na razie USA jest sfrajerowane. Tak jak w Libii, Francja i Włochy zaczynają akcje i zaraz biegną po pomoc do USA bo nie mają możliwości by dokończyć operację.
 
User is offline  PMMini Profile Post #70

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 15/11/2016, 20:05 Quote Post

CODE
Wytłumacz tylko po co ? USA ma bardzo korzystną umowę dwustronną z Polską przy której TTIP jest ruchem w bardzo dobrym kierunku (czyli wzmocnieniem naszej, polskiej pozycji wobec Amerykanów).

Jeżeli mówisz o tej umowie dwustronnej o której ja myślę to nie przewiduje ona obniżenia do 0 stawek celnych, natomiast CETA wyznacza taki cel.
 
User is offline  PMMini Profile Post #71

     
Karghul
 

VIII ranga
********
Grupa: Użytkownik
Postów: 3.559
Nr użytkownika: 72.667

 
 
post 16/11/2016, 8:08 Quote Post

QUOTE(Kiszuriwalilibori @ 15/11/2016, 19:05)
Jeżeli mówisz o tej umowie dwustronnej o której ja myślę to nie przewiduje ona obniżenia do 0 stawek celnych, natomiast CETA wyznacza taki cel.

Najmniej istotny element wskazałeś, bo przecież protesty są w innych kwestiach. Natomiast zniesienie stawek celnych spowoduje, że nasza nadwyżka w handlu z USA wzrośnie. Produkty będą bardziej konkurencyjne szczególnie wobec chińskich, które są obłożone cłem 4%. Te mają być podniesione do wyższego poziomu, a tym samym zrobi się więcej "miejsca" dla nas. Nie wiem tylko czy nowa administracja na to pójdzie.
 
User is offline  PMMini Profile Post #72

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 622
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 16/11/2016, 21:40 Quote Post

CODE
Zapytam się w takim razie starych wyjadaczy (tych powyżej) czy nie sądzicie, ze CETA umożliwi wejście Stanom Zjednoczonym na rynki europejskie kuchennym drzwiami? Coś jak np. polskie mleko wjeżdża do Rosji przez Białoruś?

To co napisałem o stawkach dotyczy ściśle tego pytania. W jego świetle i owszem umożliwi to USA wejście na rynki euroipejskie (przez filie)

CODE
Najmniej istotny element wskazałeś, bo przecież protesty są w innych kwestiach. Natomiast zniesienie stawek celnych spowoduje, że nasza nadwyżka w handlu z USA wzrośnie.
Ale ja tego bynajmniej nie kwestionuję - patrz wyżej, komentowałem passus o wejściu USA kuchennymi drzwiami

Ten post był edytowany przez Kiszuriwalilibori: 16/11/2016, 21:42
 
User is offline  PMMini Profile Post #73

5 Strony « < 3 4 5 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej