Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
4 Strony < 1 2 3 4 > 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Język gocki
     
Eamr
 

Bojowa Gęś Wizygocka z Setidavy
******
Grupa: Moderatorzy
Postów: 1.441
Nr użytkownika: 39.134

 
 
post 16/01/2010, 23:19 Quote Post

QUOTE(Michał V @ 16/01/2010, 19:01)
Temat zamiera. Czekamy na listę pożczek biggrin.gif
*


Nie mam czasu tego szukać. Jeśli mi wpadnie w łapki, to cały czas pamiętam, że obiecałam podrzucić.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #31

     
Michał V
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 250
Nr użytkownika: 55.995

Stopień akademicki: dr hc U Honolulu
Zawód: walczacy z usos
 
 
post 17/01/2010, 16:13 Quote Post

oki. paniał smile.gif

no to z Jagodzińskiego rolleyes.gif

*berъla ‘berło’ (stpol. berła, piorło, współczesna forma ze st.czes. berla ze zmianą rodzaju, ← sgn. ferala ← łac. ferula ‘pręt, rózga’);
*běda ‘biada, bieda’ (← goc. *baidjan, gabaidjan ‘zmusić’; wątpliwe, zob. niżej);
*bjudъ, *bjudo ‘miska; danie’ (ros. блюдо, ← goc. biuþs, biuda ‘stół’);
*bokъ ‘bok’ (← goc. bak);
*bordy ‘topór’ (ros.-cerk. брадва, ← germ. *bardō, por. sgn. barta, niem. Barte);
*bruky ‘brukiew’ (← germ., p. niem. Bruke, Wruke ← łac. brassica eruca);
*bukъ ‘buk’, *buky ‘bukiew; litera’ (początkowo też nazwa drzewa, ← germ. *bōkō, por. goc. bōka, sgn. buohha);
*cěsarjь ‘cesarz’ (← goc. kaisar, kaisareis ← łac. Caesar);
*cęta ‘cętka, błyskotka, drobna moneta’ (← goc. kintus ‘grosz, szeląg’ ← łac. lud. *centus ‘rodzaj monety’ z łac. centum ‘sto’);
*cьrky ‘cerkiew, kościół’ (← goc. *kirikō ← gr. kyriakós ‘pański’);
*čędo ‘dziecko’ (stpol. czędo, ← germ. *kinda, cf. niem. Kind; wyraz ten może być też odziedziczony, związany z łac. recens ‘niedawny’);
*dolъ ‘dół’ (← goc. dal ‘dół, wąwóz, dolina’, nieprzekonująco łączone z grec. thólos ‘rotunda, sklepienie łaźni’);
duma ‘duma; myśl, opowiadanie; rada, zgromadzenie’ (← goc. dōms ‘osąd, bystrość, wnikliwość, wgląd, wyróżnienie, szacunek, sława’);
*dъska ‘deska’ (← goc. disks ‘stół’ ← łac. discus ‘miska’; mniej prawdopodobne ← sgn. tisk z uwagi na d-; może wprost z łaciny);
*gamajьda ‘gamajda, gamoń’ (← goc. gamaiþs ‘ranny, kaleka’);
*glazъ ‘głaz’, wtórnie ‘oko’ w ros. (← germ. *glāza < *glēsā́-, *glēsá-, por. łac. glēsum ‘bursztyn’, sgn. glās, stang. glǣr);
*gobьʒь ‘bogaty’ (← goc. gabigs < germ. *gabīgaz);
*gomonъ ‘szum’ (stpol. gomon ‘kłótnia’, gomonić się ‘kłócić się’, ← germ., p. stisl. gaman ‘radość, wesołość’, ang. game ‘gra’);
*goneznǫti ‘zdrowieć, ratować się’ (← goc. ganisan);
*gorazdъ ‘zręczny, rozumny, doświadczony’ (← goc. *garazds ‘rozumnie mówiący’, zachowane w nazwisku Gorazd);
*gotovъ ‘gotowy, zrobiony’ (← goc. *gataws, por. gataujan ‘zrobić, wykonać, wypełnić’; alb. gat ‘gotowy’, gatuanj ‘gotuję’ ze słow.?);
*korlikъ ‘królik’ (kalka ze śgn. küniklīn ← łac. cunīculus ‘królik’, skojarzonego na gruncie niem. z śgn. künik, dziś König ‘król’);
*kotьlъ ‘kocioł’ (← goc. *katils lub *katilus, gen. pl. katilē ← łac. catillus, zdrob. od catīnus);
*kotъ ‘kot’ (← goc. katts ← płac. cattus);
*krjužь ‘krzyż’ (← sgn. kriuzi ← łac. lud. krūže ← łac. klas. crux, crucis);
*kruxta ‘kruchta, przedsionek kościoła’ (← śgn. gruft, kruft ← łac. lud. crupta ← łac. klas. crypta);
*krьstъ ‘chrzest; krzyż’ (← goc. krist lub sgn. Krist ← łac. Chrīstus ← gr. Khristós ‘namaszczony’);
*kupiti ‘kupić’ (← goc. kaupōn, por. niem. kaufen i łac. caupō ‘karczmarz, kupiec’, z etruskiego);
*kusiti ‘kusić’ (← goc. kausjan ‘kosztować, próbować, doświadczać’);
*kuxynьja, *kuxъnьja ‘kuchnia’ (← sgn. kuchina, kuchīna ← łac. coquīna z przekształcenia klas. culīna według coquere ‘gotować’);
*kъnęʒь ‘władca, król, książę, ksiądz’ (← germ. *kuningaz, por. sgn. kuning, niem. König, ang. king);
*lěkъ ‘lek’ (por. goc. lēkeis ‘lekarz’, ir. líaig, dopełn. léga ‘lekarz’; wyraz *lěčiti formalnie odpowiada litew. laikýti ‘pozostawić’, w płd.słow. zachowane są resztki innego, odziedziczonego wyrazu *lěkъ ‘resztka, pozostałość’);
*lixva ‘lichwa, procent od pożyczki’, także ‘pożyczka na procent’ (por. goc. leiƕan ‘pożyczać, zostawiać komuś’);
*lukъ ‘por, czosnek, cebula’ (← germ. *lauks);
*lьstь ‘podstęp, zdrada, obłuda’, stpol. leść, lści (← goc. lists ‘podstęp, fortel’);
*mečь, *mьčь ‘miecz’ (← goc. mēki, z uwagi na różnicę e : ē wyrazy gocki i słow. raczej zapożyczone, tak samo fiń. miekka, źródło może kaukaskie, por. gruz. maxva ‘ostry miecz’, lezg. max ‘żelazo’);
*melko ‘mleko’ (← germ. *melk-, goc. miluks);
misa (wiązane z germańską nazwą miedzi, widoczną w niem. Messer ‘nóż’, Messing ‘mosiądz’, por. etymologię łacińską, może przez hipotetyczne goc. *mēsa ‘stół’; także etymologia rodzima *meidhsā ‘naczynie na krew ofiarnego bydła’, por. skr. medha- ‘ofiara z bydła’);
*mosęgъ, *mosęʒъ ‘mosiądz’, postać z -g jest zachowana w kaszubskim mosąg (← germ. *massinga-; według niektórych etymologii wyraz ten wywodzi się z łac. māssa ‘stop’, które z kolei miałoby być pochodzenia greckiego od mássō ‘mieszę, zagniatam’);
*mostъ ‘most’ (← germ. *mastaz, ang. mast ‘maszt’; wyraz ten bywa też uważany za odziedziczony i łączony z metati ‘miotać’);
*mъlinъ, *mъlynъ ‘młyn’ (← sgn. mulīn ← łac. molīna, molīnum od molere ‘mielić’);
*mъnixъ ‘mnich’ (← sgn. munih ← łac. lud. monicus < łac. monachus ← gr. monakhós ‘pustelnik, samotnik’);
*mьrzěti ‘czuć złość, wstręt, obrzydzenie’, *mьrziti ‘mierzić, wzbudzać złość’ (← goc. marzjan; z uwagi na znaczenie zapożyczenie bardziej prawdopodobne niż związek z marznąć i rodowód IE: *merəǵ- ‘butwieć, próchnieć, gnić, namakać’);
*mьzda ‘zapłata’ (← goc. mizdō);
*nebozasъ ‘wiertło’ w stpol. (← goc. *nabagais);
*nuta ‘bydło’ (scs., ← germ. *nauta);
*ocьtъ ‘ocet’ (← goc. aket, akit ← łac. acētum);
*osьlъ ‘osioł’ (← goc. asilus ← łac. asinus, asellus);
*oxabiti, znaczenie niejasne: ‘oszczędzić’, ‘zostawić’, ‘osłabić’, ‘ograbić’, por. pol. dial. ochabić ‘?’ (← goc. gahaban ‘złapać, zatrzymać’);
*pany ‘panew, rodzaj patelni’ (← sgn. pfanna ← łac. panna < patina ← gr. patánē ‘rodzaj półmiska’);
*pěnęʒь ‘pieniądz’ (← sgn. pfenning < panding ← ? łac. pondus);
*pila ‘pilnik’ (← germ. *fīlō, por. sgn. fīla, niem. Feile, ang. file);
*plakati ‘płakać’ (goc. flōkan ‘opłakiwać, bić się w piersi’, jeśli odziedziczone, to postać IE niepewna; znaczenie słow. i goc. zbieżne);
*plugъ ‘pług’ z jakiegoś języka przedindoeuropejskiego za pośrednictwem germ., może z retyckiego (plaumoratum u Pliniusza);
*popъ ‘ksiądz, pop’ (← sgn. pfaffo ← łac. papa ← gr. papãs);
*postъ ‘post’ (← goc. fasta);
*pǫgy ‘guzik, kulista ozdoba, kulka’ (← goc. puggs ‘kiesa’; por. jednak łot. puõga ‘guzik’, skr. puñjas ‘kupa, masa’, może goc. ze słow.?);
*pudъ ‘pud, jednostka ciężaru’ (← nord. lub goc. pund ← łac. pondus);
*pъlkъ ‘gromada ludzi’, pol. pułk (← goc. fulks);
*redьky ~ *redъky ‘rzodkiew’ (← sgn. redika ← łac. radica, w płd.słow. zapożyczono ten sam wyraz bezpośrednio z łaciny);
*sakъ, *saky ‘sak, sakwa, torba, worek’ (← goc. sakkus ← łac. saccus ← gr. sákkos ← fenic. lub hbr. śaq; może bezpośrednio z łaciny);
*selьdь, *seldь ‘śledź’ (stnord. sildi, szw. sill);
*skrini, *skrinija ‘skrzynia’ (← sgn. skrīni ← łac. scrīnium ‘puszka, pudełko’, por. niem. Schrein ‘skrzynia, lada, szafa’);
*skъlęʒь ‘drobna moneta’ (scs.; ← goc. skilligg);
*smokъ ‘smok’ (por. ang. snake ‘wąż’ od IE rdzenia ‘pełznąć’, por. snail ‘ślimak’; w słowiańskim sm- nieregularne zamiast sn-);
*sokъ ‘oszczerca’ (← goc. sōkāreis ‘badacz’, sōkjan ‘szukać’, por. też stpol. osoczyć ‘donieść, oskarżyć’);
*stǫpa > stępa ‘stępor, tłuczek’ (← goc. *stampa);
*stьklo ‘szkło’ (← goc. stikls ‘róg do picia, kubek’, por. sgn. stechal ‘kielich’; nazwę przeniesiono na inne naczynia, w końcu na materiał);
*šatъ, *šata ‘szata, ubiór’ (← germ. *xǣta-, por. niem. dial. Häß);
*šelmъ > szłom ‘hełm’ (← germ. *xelmaz, por. goc. hilms);
*terba, *treba ‘trzeba’ (por. goc. þaúrban ‘potrzebować’; wyraz mógłby być odziedziczony, por. gr. térpō ‘nasycam się’, skr. tarpati ‘syci się’, prus. enterpo ‘przynosi korzyść’, ale -b- tylko w słow.; na *treba wskazuje ukr. trebuváty, na *terba – scs. trěba);
*tjudjь ‘cudzy’ (por. germ. *þiudisk ‘narodowy’, por. sgn. diutisk, dzisiejsze Deutsch ‘niemiecki’);
*tynъ ‘płot’ (← goc. *tūns, p. ang. town; w germ. zapożyczone z celt. *dūnum jeszcze przed pierwszą przesuwką spółgłosek);
*usьręʒь ‘kolczyk’ (strus. useręzь, znane także w stch.; ← goc. *ausihriggs);
*valъ ‘wał, nasyp ziemny’ (← śgn. wal, por. niem. Wall, ← łac. vāllum ‘wał, palisada’);
*varovati ‘warować, strzec, pilnować’ (← sgn. warōn ‘uważać’, por. też goc. warjan ‘zabraniać, udaremniać’);
*velьbǫdъ, *vъlьbǫdъ ‘wielbłąd’ (← goc. ulbandus ‘słoń’ ← gr. eléphas, gen. eléphantos ← egip. elu ‘kość słoniowa’);
*vino ‘wino’ (← goc. wein ← łac. vīnum);
*xlěbъ ‘chleb’ (por. goc. hláifs, hláib- ‘chleb’, niem. Laib ‘bochenek’, ang. loaf);
*xlěvъ ‘chlew, domostwo’ (← goc. hlaiw ‘jama’);
*xolpъ ‘chłop’, pierwotnie ‘poddany’ (← germ. *xelpō, por. goc. hilpan ‘pomagać’, wiązane też z goc. halbs ‘połowa, nieparzysty, eunuch’, por. jednak ros. xolóp wskazujące na intonację akutową, wyraz może być więc odziedziczony, istnieje też etymologia ałtajska);
*xomǫto ‘chomąto’ (← germ. *xamand- ‘hamujący’, cf. śgn. hamen ‘hamować’, istnieje też etymologia ałtajska);
*xorbrъ ‘chrobry’ (← goc. gaþrafstjan ‘zachęcać, dodawać otuchy’, wyraz może też być odziedziczony);
*xorǫgy ‘chorągiew’ (← goc. hrugga ‘laska, kij’, istnieje też etymologia ałtajska);
*xǫdogъ ‘zręczny’, w stpol. chędogi ‘schludny, porządny, ładny’ (por. goc. handugs ‘mądry, rozumny, zręczny’);
*xǫsa ‘banda grabieżców’ (← goc. hansa ‘oddział wojska’, może zapożyczone z fiń. kansa ‘lud, naród’);
*xrǫstjь,*xręstjь ‘chrząszcz’ (← goc. þramstei ‘szarańcza’, wyraz może też być utworzony od dźwiękonaśladowczego chrzęst);
*xvila ‘chwila’ (← goc. ƕeíla);
*xyčь ‘chata, buda, szałas’ (← goc. *hūs; por. *xyzъ);
*xyzъ ‘chyżyna, chata’ (z domniemanego germ. *hūzá-, w rzeczywistości zaświadczono tylko *hūs; istnieje też etymologia semicka, por. akad. ḫussu ‘chata z trzciny’, oraz turkijska);
*xъlmъ > chełm ‘wzgórze’ (← germ. *xelmaz, por. goc. hilms);
*želdǫ, *želsti > scs. žlědǫ ‘zapłacić, zrekompensować stratę’ (← germ. *geldan, por. goc. fragildan ‘odpłacić’, niem. gelten ‘mieć wartość’).

Co o tym myślicie? Dla mnie trochę dużo. Najlepsze etymologia semicka:D i żelazo. Wyraz cholernie ważny dla językoznwców. I wspólnoty Bałtosłowiańskiej smile.gif
Ale niektórzy wiedzą lepiej od psorów...

Poważnie. Co z tego uważacie za gockie? Tak na prawdę smile.gif

Aha! Jest cerkiew. Propos księgi... smile.gif

P.S. Niektóre słowa TYLKO gockie. Nie germańskie. A słowiańskie owszem? No to może w dwie strony działało tongue.gif

P.P.S. Część nie gocka. Wiem. Ale u p. Jagodzińskiego za gockie...
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #32

     
Vapnatak
 

Od Greutungów i Terwingów zrodzony z Haliurunnae
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 8.416
Nr użytkownika: 26.201

JAKUB
Zawód: dziennikarz
 
 
post 17/01/2010, 16:26 Quote Post

QUOTE(Michał V @ 17/01/2010, 17:19)
Aha! Jest cerkiew. Propos księgi... smile.gif

Nie odrobiłeś do końca lekcji; a propos. smile.gif

vapnatak
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #33

     
Bazyli
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.581
Nr użytkownika: 13.822

Stopień akademicki: jakiś jest...
Zawód: handlowiec pogl¹dami
 
 
post 4/02/2010, 21:00 Quote Post

Eamr
Temat zamiera. Czekamy na listę pożczek
Przyjacielu, nie ma takiej opcji. Zajmowanie się tą tematyką gwarantuje kolejne 300 lat dyskusji na forum biggrin.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #34

     
Michał V
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 250
Nr użytkownika: 55.995

Stopień akademicki: dr hc U Honolulu
Zawód: walczacy z usos
 
 
post 5/02/2010, 0:12 Quote Post

Właśnie!
Ja chciał rzeczowo! Konkretnie! Ta pożyczka ok. Inna nie.
A tu du...ży przypał sad.gif


Historycy! Co z Wami!!!
wink.gif
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #35

     
antracyt
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 596
Nr użytkownika: 4.698

 
 
post 16/04/2012, 15:18 Quote Post

*gorazdъ ‘zręczny, rozumny, doświadczony’ (← goc. *garazds ‘rozumnie mówiący’, zachowane w nazwisku Gorazd);

Czyżby uczeń Cyryla i Metodego miał gockie imię?

Słowa religijne z gockiej listy pochodzą najczęściej z greki, co bardziej świadczy o tym, że próbowali nas i Gotów chrzcić Grecy.

Ten post był edytowany przez antracyt: 16/04/2012, 15:19
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #36

     
Eamr
 

Bojowa Gęś Wizygocka z Setidavy
******
Grupa: Moderatorzy
Postów: 1.441
Nr użytkownika: 39.134

 
 
post 16/04/2012, 15:35 Quote Post

QUOTE(Bazyli @ 4/02/2010, 21:00)
Eamr
Temat zamiera. Czekamy na listę pożczek
Przyjacielu, nie ma takiej opcji. Zajmowanie się tą tematyką gwarantuje kolejne 300 lat dyskusji na forum biggrin.gif
*


Na tej piekielnej gdzieś widzianej przeze mnie liście było sporo słów z listy Jagodzińskiego. Skoro już ktoś odgrzał temat, to postaram się pamiętać, jeśli mi się wspomniana lista rzuci w oczy… Ale nie wydaje mi się by było na niej coś, czego Jagodziński nie zaproponował.

Ale ku swojemu zdumieniu, przypadkiem wpadłam na takie coś: w słowniku angielsko-gockim znalazłam słowo oznaczające… makijaż. To już nieco dziwne, jakoś trudno mi sobie wyobrazić malowane Gotki smile.gif Być może oznacza to bardziej dbanie o siebie, a nie makijaż w sensie ścisłym. Ale przecież mogli pożyczyć ten zwyczaj będąc już w orbicie wpływów Cesarstwa Wschodniego. Tylko że słowo nie pochodzi z greki… tylko brzmi: smikwa.

Przejrzenie słów we wszystkich językach jakie listowała Wiki ujawniło takich oto kuzynów „na oko” tego słówka:

– szwedzki: smink

– gaelicki: smideadh (o ile dobrze rozumiem wyraz oznaczający ten język: gaeilge)

– dolnoniemiecki: schmuck (j.w.: deitsch)

Dla porównania we wszystkich innych językach mamy pożyczkę z greckiego (czyli nasza „kosmetyka”) no i u nas pożyczka z francuskiego. Przejrzałam również wyrazy oznaczające tatuowanie, w gockim nic nie ma, w całej reszcie języków mamy słynną pożyczkę z samoańskiego.

No chyba że miała miejsce jakaś tajemna wędrówka literek i biegły etymolog jest w stanie wywlec z greki tę smikwę. Oraz jej kuzynki.

Ten post był edytowany przez Eamr: 16/04/2012, 16:35
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #37

     
antracyt
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 596
Nr użytkownika: 4.698

 
 
post 16/04/2012, 19:15 Quote Post

Smikwa kojarzy mi się ze szminką i niemiecką Schmincke, a to oznacza makijaż. U nas została z tego być może sama szminka.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #38

     
Pietrow
 

VII ranga
*******
Grupa: Użytkownik
Postów: 1.656
Nr użytkownika: 76.370

Slawomir Skowronek
Stopień akademicki: doktor
Zawód: nauczyciel LO
 
 
post 16/04/2012, 19:38 Quote Post

Odnośnie słowa "gorazd" przypomniał mi się rosyjski przysłówek "gorazdo". Jednak oznacza on "znacząco", "znacznie", "istotnie", "w duzym stopniu" (np. "potiery Francuzow byli gorazdo bolszyje" tj. "straty Francuzów były znacznie większe"). Czy pochodzi od czegoś innego, niż staropolski "gorazd"?
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #39

     
Eamr
 

Bojowa Gęś Wizygocka z Setidavy
******
Grupa: Moderatorzy
Postów: 1.441
Nr użytkownika: 39.134

 
 
post 16/04/2012, 19:42 Quote Post

QUOTE(antracyt @ 16/04/2012, 19:15)
Smikwa kojarzy mi się ze szminką i niemiecką Schmincke, a to oznacza makijaż. U nas została z tego być może sama szminka.
*


No, słownik wyrazów obcych też tak twierdzi, zresztą „szminka” już z brzmienia „wygląda” na późny germanizm.

Natomiast ta śmieszna „smikwa” oraz jej kuzynki, zwłaszcza szwedzka, wydają się być bliżej teorii more or less skandynawskiej, a nie bawarskiej… smile.gif z nieco pokrewnego tematu.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #40

     
kmat
 

Podkarpacki Rabator
*********
Grupa: Użytkownik
Postów: 7.221
Nr użytkownika: 40.110

Stopień akademicki: mgr
 
 
post 23/04/2012, 16:22 Quote Post

Tak tylko w kwestii tego, poruszonego dwa lata temu smile.gif osła, co po gelicku brzmi podobnie do form gockich i słowiańskich - to słowo pierwotnie było łacińskie (asellus), i stąd mogło przenikać zarówno nad Dniepr jak i na Wyspy.
 
User is offline  PMMini Profile Post #41

     
Kiszuriwalilibori
 

V ranga
*****
Grupa: Użytkownik
Postów: 607
Nr użytkownika: 13.574

 
 
post 26/05/2013, 14:35 Quote Post

CODE

A to nie jedyny taki przypadek. Nasze słoń to z irańskiego aslan znaczącego.. lew. Tak jakoś nazwy dużych bydląt z dalekiego kraju się praojcom myliły.

To może OT ale taka ciekawostka - w osetyńskim żubr i lew oznaczane są jednym słowem, które poza tym oznacza siłę, potęgę.

 
User is offline  PMMini Profile Post #42

     
Ferdas
 

IV ranga
****
Grupa: Użytkownik
Postów: 485
Nr użytkownika: 80.281

 
 
post 1/02/2017, 10:52 Quote Post

Ta lista Jagodzińskiego trochę przesadzona, myślę, że pożyczek gockich z tego jest co najwyżej połowa. Nie chce mi się wierzyć, że Słowianie zapożyczyli takie podstawowe wyrazy, jak chleb, wino czy kniaź. Jakich wyrazów mieliby używać wcześniej, przed zetknięciem z Gotami?
Chyba musieli być przed III wiekiem niemowami biggrin.gif

Ten post był edytowany przez Ferdas: 1/02/2017, 10:57
 
User is offline  PMMini Profile Post #43

     
Eamr
 

Bojowa Gęś Wizygocka z Setidavy
******
Grupa: Moderatorzy
Postów: 1.441
Nr użytkownika: 39.134

 
 
post 1/02/2017, 17:35 Quote Post

1. Jakieś dowody na rodzimą produkcję wina na północnym wschodzie Europy daaaawno temu?

2. A kto powiedział, że na wypiekane produkty z mąki nie mieli innych słów? Przecież mamy np. pieczywo.

Przypominam tłumaczenie Wulfili na morwę – morwy nijak Goci w języku nie mieli, ergo: gocki powstał powyżej północnej granicy występowania morwy. No to biskup podszedł do morwy kreatywnie. Została w tłumaczeniu na gocki… drzewem jagodowym.
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #44

     
Rkinis Raindi
 

III ranga
***
Grupa: Użytkownik
Postów: 190
Nr użytkownika: 99.412

 
 
post 1/02/2017, 18:45 Quote Post

QUOTE(Ferdas @ 1/02/2017, 10:52)
Ta lista Jagodzińskiego trochę przesadzona, myślę, że pożyczek gockich z tego jest co najwyżej połowa. Nie chce mi się wierzyć, że Słowianie zapożyczyli takie podstawowe wyrazy, jak chleb, wino czy kniaź. Jakich wyrazów mieliby używać wcześniej, przed zetknięciem z Gotami?
Chyba musieli być przed III wiekiem niemowami biggrin.gif
*Po słoweńsku chleb to "kruh" (por. polskie "okruchy"). Całkiem możliwe, że używano właśnie tego słowa (oczywiście w brzmieniu nieuwzględniających pewnych późniejszych przemian fonetycznych), podczas gdy gockim hlaibs zaczęto określać np. inny, dotychczas nieznany rodzaj pieczywa. Kto wie.
Z winem raczej Słowianie nie mieli do czynienia w swojej praojczyźnie (gdziekolwiek by się ona nie znajdowała), więc nic dziwnego, że wyraz ten zapożyczyli.
Dla określenie przywódcy (wojskowego lub innego) istnieje choćby czysto słowiański wyraz velitel, więc i bez słowa "kniaź" (<kuningas) dawali radę smile.gif
 
User is offline  PMMini Profile Post #45

4 Strony < 1 2 3 4 > 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2018 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej