Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Sprawozdanie Oddziału Pth Za 2006 R.
     
Robert K.
 

I ranga
Group Icon
Grupa: Polskie Towarzystwo Historyczne
Postów: 47
Nr użytkownika: 1.788

 
 
post 7/05/2007, 10:55 Quote Post

Sprawozdanie Oddziału PTH w Nowym Targu za rok 2006 r.


Nowotarski Oddział PTH powołany został przez działaczy utworzonej w styczniu 2003 r. Komisji Historii Wojskowości. Spotkanie założycielskie odbyło się 13 grudnia 2003 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Wśród członków założycieli znaleźli się zarówno historycy jak również geografowie, ekonomiści, leśnicy oraz miłośnicy historii. Wszystkich połączył zasadniczy cel: rozwój historycznych badań regionalnych oraz upo-wszechnianie wiedzy na temat Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Ziemi Podbabiogórskiej. Towarzystwo gromadzi, porządkuje i zabezpiecza materiały mające znaczenie dla nauki o regionie, organizuje wyprawy naukowo-badawcze, wykłady, konferencje, seminaria, wysta-wy czasowe, promuje w środowisku ciekawe publikacje, prowadzi także własną działalność wydawniczą. Zabiera głos w istotnych sprawach dot. życia społecznego regionu a także anga-żuje się w ochronę narodowego dziedzictwa kulturowego. Od 2004 r. związany jest Deklara-cją Współpracy z najważniejszymi organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi w regionie: Związkiem Podhalan, Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Związkiem Polskiego Spisza. Podobne porozumienie planuje się podpisać w najbliższym czasie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Jordanowskiej oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Makowskiej.
Zaangażowanie członków Towarzystwa w działalność statutową, pozwoliło zrealizo-wać szereg interesujących przedsięwzięć, w tym konferencję naukowe, wystawy, odczyty itd. Tak duża aktywność Oddziału została dostrzeżona zarówno przez mieszkańców Nowego Targu i Podhala jak również władze samorządowe. Ważnym wydarzeniem w życiu miasta i Oddziału były obchody 660-lecia Nowego Targu. Towarzystwo zaangażowało się w organi-zację obchodów, mając w komitecie organizacyjnym swoich przedstawicieli. Z inicjatywy Oddziału odbyły się konkursy: historyczny i plastyczny oraz konferencja naukowa. Nakładem Towarzystwa wydana została również okolicznościowa publikacja.
W roku sprawozdawczym kontynuowano podjęte w 2003 r. badania terenowe, wyda-wano Prace Komisji Historii Wojskowości i Podhalańskie Monografie Historyczne. Nie udało się natomiast zainicjować wydawania własnego rocznika naukowego – Podhalańskich Zapi-sków Historycznych, choć na ostatnim posiedzeniu Zarządu wyznaczono redaktora odpowie-dzialnego za przygotowani ich do druku. Nie udało się także pozyskać samodzielnego lokalu, który jest niezbędny z uwagi na powiększającą się liczbę dokumentów archiwalnych oraz zabytków ruchomych a także lawinowo narastającej dokumentacji oddziału.
W styczniu 2006 r. Oddział poniósł niepowetowaną stratę, bowiem po ciężkiej choro-bie opuścił nas Jarosław Plewa, członek założyciel KHW i Oddziału PTH.
Kondycja finansowa Oddziału na koniec 2006 r. jest dobra, a to za sprawą regularnie płaconych składek członkowskich, lecz przede wszystkim dzięki środkom pochodzącym ze sprzedaży wydawnictw oraz dotacjom pozyskanym od samorządu lokalnego. Dotacje uzy-skiwany były głównie na podstawie składanych wniosków na konkursy grantowe ogłaszane przez administrację samorządową. Zabezpieczenie finansowe Oddziału, pozwala zatem spo-kojnie planować kolejne przedsięwzięcia wydawnicze, ale także działalność naukowo-badawczą w terenie.
Ważnym wydarzeniem w życiu Oddziału był wybór jego Prezesa – Robert Kowal-skiego do Zarządu Głównego PTH, w którym będzie pracował w Komisji Finansowej, a także pełnił obowiązki pełnomocnika ds. sekcji młodzieżowej. Wybór szefa nowotarskiego od-działu jest niewątpliwie wynikiem aktynowości podhalańskiego środowiska historyków i pa-sjonatów historii, która została dostrzeżona zarówno przez władze samorządowe, ale także przez inne oddziału Towarzystwa oraz ZG PTH.1. Siedziba Oddziału, adres i telefon:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Aleja 1000-lecia 37,
Adres Korespondencyjny: 34-400 Nowy Targ Ul .Św. Doroty 55.


2. Skład Zarządu:
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w dn. 8 stycznia 2006 r. przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału. Na wakujące miejsce w Zarządzie wybrany został mgr Bogusław Gut, nauczyciel historii w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu. W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w następującym składzie: mgr Robert Kowalski prezes, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus wiceprezes ds. na-ukowych; dr Beata Kowlik sekretarz; Krzysztof Leśniowski skarbnik oraz mgr Elżbieta Gery-szewska i mgr Bronisław Chowanie-Lejczyk i mgr Bogusław Gut członkowie zarządu. Odbył on pięć protokołowanych posiedzeń (7.01., 20.03., 19.07., 13.09., 15.11.), w których uczest-niczyli również członkowie komisji rewizyjnej. Problematyka posiedzeń Zarządu obejmo-wała m.in. sprawy wydawnicze, naukowe oraz organizacyjne.

Wśród spraw wydawniczych podjęto następujące decyzje:
 Zorganizowania promocji IV tomu Prac Komisji Historii Wojskowości pt. Małopol-ska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918.
 Wydania drukiem oraz zorganizowania promocji II tomu serii wydawniczej „Podha-lańskie Monografie Historyczne”, autorstwa Beaty Kowalik pt. Nowy Targ 1867-1918. Pół wieku, które zmieniło oblicze miasta.
 Rozpoczęcia prac redakcyjnych nad książką Elżbiety Jachymiak-Miodunki pt. Życie kulturalne Nowego Targu w dwudziestoleciu międzywojennym, która ukaże się w ra-mach serii wydawniczej Podhalańskie Monografie Historyczne.
 Podjęto decyzję o wydaniu w kolejnym roku opracowania Wojciecha Szatkowskiego nt. Goralenfolku. Publikacja będzie wspólnym projektem PTH i Związku Podhalan.
 Powołano Piotra Sadowskiego na stanowisko redaktora Podhalańskich Zapisków Hi-storycznych
 Opracowano kilka wniosków o dofinansowanie wydawnictw oddziałów m.in. do Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów lokalnych.

Wśród spraw naukowych omawiano przede wszystkim:
 kalendarz i tematykę posiedzeń komisji tematycznych,
 kalendarz i tematykę sesji i konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Nowotarskiego Oddziału PTH lub przy jego współudziale,
 terminarz wypraw naukowo-badawczych na terenie Podhala, Spisza i Orawy,
 udział członków Oddziału w konferencjach, sesjach naukowych.
 opracowano projekt i zrealizowano Program Badawczy Lwowskie Noviforiana.
 Opracowano program ogólnopolskie konferencji naukowej Wokół legendy „Ognia”. Podziemie niepodległościowe w Małopolsce 1945-1956.
 Opracowano program warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii i WOS szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wśród spraw organizacyjnych zajmowano się przede wszystkim:
 przyjęciem nowych i skreśleniem z listy członków Oddziału,
 wysokością składek i terminowym regulowaniem tychże,
 współpracą z organizacjami regionalnymi,
 kalendarzem wypraw naukowo-badawczych,
 opracowano projekt Regulaminu Pracach Zarządu,


3. Adres i telefon prezesa Oddziału:
34-400 Nowy Targ, ul. Św. Doroty 55, tel. 0182648260, kom.0502418742,

e-meil: kowalskiroh@poczta.fm


4. Koła terenowe – brak


5. Liczba członków Oddziału wg stanu 31.12.2006 r.
W okresie sprawozdawczym z listy członków skreślono trzy osoby (dwie na własne ży-czenie, 1 osoba Jarosław Plewa zmarł 27.I.2006r.). W tym samym czasie do Oddziału przy-jęto trzy osoby. W wyniku zmian na dzień 31.12.2006 r. Oddział liczył 39 osób dorosłych + 16 uczniów gimnazjum.


6. Liczba odbytych zebrań Zarządu i jego Prezydium:
5 posiedzeń Zarządu (7.01., 20.03., 19.07., 13.09., 15.11.),


7. Konferencje i sesje naukowe data, miejscowość, tytuł sesji, liczba referentów, współorganizatorzy:
 18-19.II.2006 Nowy Sącz-Poronin: Konferencja Naukowa, Ks. Michał Głowacki a Powstanie Chochołowskie w 160 rocznicę wydarzeń. Organizatorzy: PTH o/Nowy Targ, PTH o/Nowy Sącz, ZP o/Poronin, UG Poronin.
 22.VI.2006 Nowy Targ: Konferencja popularno-naukowa, Nowy Targ 1346-2006. Historia, kultura, tradycja. Organizatorzy: PTH o/Nowy Targ, Podh. Tow. Przyjaciół Nauk, UM Nowy Targ.
 20.IX.2006 Ochotnica Górna: Sesja popularno-naukowa, Droga Knurowska jako za-bytek inżynierii. Organizatorzy: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Muzeum Drogo-wnictwa w Szczucinie, PTH o/ Nowy Targ;
 18-22.X.2006 Nowy Targ-Bukowina Tatrzańska: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko – słowackim w histo-rii, literaturze i kulturze. Organizatorzy: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Za-wodowa w Nowym Targu, Słowacka Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński , Bukowiańskie Centrum Kultury, Euroregion „Tatry”, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz PTH o/Nowy Targ
 11.XI.2006 Niedzica: Konferencja Naukowa, 75-lecie powstania Związku Górali Spi-sza i Orawy. Organizatorzy; PTH o/Nowy Targ, Związek Polskiego Spisza, Towarzy-stwo Przyjaciół Orawy, Związek Podhalan, Stowarzyszenie Historyków Sztuki.


8. Odczyty i prelekcje, data, miejscowość, tytuł sesji, liczba referentów, współorganizatorzy:
 7.X.2006 Nowy Targ: dr Piotr Sadowski, mgr Robert Kowalski (PTH o/Nowy Targ), Wyprawy naukowo-badawcze na terenie Beskidu Myślenickiego, Gorców i na Pod-halu. Podsumowanie wyników prac terenowych w 2006 r.
 7.X.2006 Nowy Targ: mgr Tomasz Jastrzębski (PTH o/Nowy Targ), Prace wykopali-skowe i inwentaryzacyjne w miejscach katastrofy samolotów zrzutowych: Halifax w Banicy i B-24 Liberator Olszynach. Analiza wyników prac archeologicznych;
 22.X.2006 Turbacz-Gorce: mgr Marek Kurzeja (PTH o/Nowy Targ, GPN), Obozy o partyzanckie w Gorcach.
 2.XII.2006 Nowy Targ: mgr Bronisław Chowaniec-Lejczyk, mgr Robert Kowalski (PTH o/Nowy Targ), Lwowskie Noviforiana – prezentacja wyników badań w Archi-wum Państwowym we Lwowie.
 15.XII.2006 Nowy Targ: dr Piotr Sadowski (PTH o/Nowy Targ), Zgrupowanie 20 pp AK „Żelbet” na ziemi myślenickiej (wrzesień 1944-styczeń 1945).9. Inne formy działaności:

a) Projekty badawcze i realizacyjne:
 Umocnienia polowe na Podhalu, Spiszu, Orawie w Pieninach oraz Beskidzie Średnim . Od marca 2003 r. Komisja Historii Wojskowości wspólnie z Kołem Studenckim „Archi-tektura Militaris” Politechniki Krakowskiej oraz Towarzystwem Przyjaciół Fortyfikacji Oddział w Krakowie realizuje program badawczy Umocnienia polowe na Podhalu, Spi-szu, Orawie i w Pieninach. W jego efekcie odkryto m. in. relikty nieznanej austro- wę-gierskiej linii umocnień, biegnącej od Krakowa do Chochołowa, jak również XVIII- wieczny wał graniczny w Paśmie Podhalańskim. Wyniki badań, zaprezentowane po raz pierwszy na konferencji naukowej pt. Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, zostały uprzedmiotowione w postaci stałej wystawy, znajdującej się w obec-nie w Szkole Podstawowej w Bielance. Wyprawy badawcze:
- 7.04. Chochołów-Witów [KHW] – 1914 (umocnienia polowe)
- 29.04. Łopuszna -Nowa Biała [KHW] –1945 (umocnienia polowe)
- 1.05. Skomielna Biała – Naprawa [KHW] – 1939 (umocnienia polowe)
- 7.10. Tenczyn [KHW], 1939 (katastrofa samolotu)
 Gorczańskie cienie. Od kwietnia 2004 r. w ramach programu Gorczańskie cienie w kooperacji z Gorczańskim Parkiem Narodowym oraz Politechnika Krakowską inwentaryzowane są ślady działań zbrojnych, głównie z czasów II wojny światowej. W wyniku sondażowych działań archeologicznych i badań architekonizno-krajobrazowych sporządzono dokumentację rysunkową i fotograficzną, a odnalezione zabytki ruchome przekazano do depozytu w Gorczńskim Parku Narodowym do ekspozycji stałej w Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.
Wyprawy badawcze:
- 08.01. Gorce – Czerwony Groń [KHW] – 1943
- 20.01. Gorce – Koszary Harklowski [KHW], Obóz „Wiarusów”
- 27.12. Beskid Myślenicki [KHW], Baza partyzancka oddziału „Hardego”,
 Lotnicze ślady w Gorcach. Oddział uczestniczył w realizacji projektu utworzenia stałego punktu ekspozycyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, finansowanego ze środków Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej oraz Urzędu Marszałkowskiego, poświęconego załodze amerykańskiego samolotu bombowego B-24 Liberator oraz innych maszyn, rozbitych w okresie II wojny światowej w masywie Gorców. Członkowie Komisji Historii Wojskowości współpracowali przy opracowaniu programu ekspozycji i uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu „Małopolska Gościnna”.
 Dotknięcie tożsamości. Oddział uczestniczy w przygotowaniu programu ekspozycyjnego pt. Dotknięcie tożsamości w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Program ekspozycji przewiduje ukazanie specyfiki osadnictwa, gospodarowania i dramatycznych obydwu wojen światowych na terenie Ziemi Ochotnickiej. Program uzyskał dofinansowanie Województwa Małopolskiego i jest aktualnie realizowany.
 Droga Knurowska – Gościniec Barabów. Aktywnie włącza się w tworzenie systemu informacyjno- edukacyjnego na historycznej drodze strategicznej Harklowa- Knurów- Ochotnica Dolna, zwanej Drogą knurowską, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Gminy Ochotnicy Dolnej. Wniosek o dofinansowanie remontu drogi oraz jej ekspozycji, w ramach Programu Briggs-Phare Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja, przygotowany był z udziałem członków PTH O/N. Targ. Uroczyste otwarcie drogi wraz z towarzyszącą jej konferencją odbyła się we wrześniu 2006 r.
 Program badawczy Lwowskie Noviforiana. W związku z przypadającym w 2006 r. jubileuszem 660-lecia Nowego Targu, opracowany został program badawczy, którego zasadniczym celem było przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w zasobach Archiwum Państwowego we Lwowie. W wyniku przeprowadzonych badań odnaleziono szereg nieznanych dokumentów, planów i map, które w istotny sposób wzbogaciły wiedzę nt. dziejów miasta i regionu w XVIII i XIX w. Wyniki badań zostały uprzedmiotowione w postaci prezentacji multimedialnej oraz wystawy czasowej.
 Uczestniczy także w pracach koncepcyjnych Małopolskiego Szlaku Historii Fortyfikacji oraz Historii Lotnictwa, wpisanych w Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.


cool.gif Wystawy:
 Wystawa z cyklu „Historia bliższa i dalsza” - Lwowskie Noviforiana Nowy Targ, MOK – grudzień 2006 r.
 „Pro memoria. Pamięci poległych w I wojnie światowej w Małopolsce”, Nowy Targ, MOK – kwiecień 2006 r.


c) Promocje wydawnictw:
 1.04. Promocja książki Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, część 1, red. Robert Kowalski, Nowy Targ 2005 - MOK Nowy Targ
 23.06. Promocja książki Beata Kowalik, Nowy Targ 1867-1918. Pół wieku które zmieniło oblicze miasta, Podhalańskie Monografie Historyczne, tom. 2, Nowy Targ 2006 – MOK Nowy Targ


d) Konkursy i rajdy:
W roku sprawozdawczym Oddział organizował i był współorganizatorem konkursów: historycznego i plastycznego oraz rajdu turystyczno-historycznego.

 Konkurs historyczny: Od osady Stare Cło do Miasta Nowy Targ, na łamach Gazety Krakowskiej, 3 luty – 9 czerwca 2005 r. Zorganizowany w ramach obchodów 660-lecia miasta. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się 22 czerw-ca w MOK-u podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta, w obecności ks. kardynała Stani-sława Dziwisza. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt zarówno dorosłych miesz-kańców miasta jak również młodzież nowotarskich szkół. Wśród zwycięzców znala-zły się dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1, obie z Nowego Targu. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczo-we w postaci m.in. jubileuszowych publikacji. Współorganizator: Urząd Miasta No-wy Targ „Gazeta Krakowska”.
 Konkurs plastyczny: Moje miasto Nowy Targ wczoraj i dziś, także zorganizowany w roku jubileuszu miasta, maj-czerwiec. Zakończył się wystawą czasową w Urzędzie Miasta Nowego Targu. Współorganizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury.
 Konkurs historyczny: Stan wojenny we wspomnieniach rodziców i dziadków, marzec – czerwiec. Współorganizator Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdrój, Stanisław Skalski działacz Solidarnościowy, oraz Biuro Poselskie Edwarda Siarki.
 I Rajd Szlakami Mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”, 20-22 październik Waksmund – Turbacz – Łopuszna (Gorce). Inicjatorem i głównym organizatorem rajdu był Adam Błaszczyk. Podczas rajdu odbyły się zawody sprawnościowe oraz test z wiedzy histo-rycznej. Trzeciego dnia rajdu uczestnicy wysłuchali wykładu mgr Marka Kurzei połą-czony z prezentacją multimedialną nt. Obozy partyzanckie w Gorcach. W rajdzie wzięło udział 65 osób: 15 dorosłych i 50 uczniów (w tym 10 uczniów Szkoły Podsta-wowej). Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę, koszulkę radową oraz książki o tematyce historycznej, mapy i przewodniki. Współpraca: Sekcja Młodych Historyków PTH, Szczep ZHP „Salamandra” w Nowym Targu, Oddział PTTK „Gor-ce”.
 Oddział objął również patronat merytoryczny nad kolejną trzecią edycją Konkursu Internetowego Regiony Polski – Małopolska. Jednym z jego pomysłodawców i orga-nizatorów jest mgr Elżbieta Geryszewska, członek Zarządu Oddziału.


e) Udział w pracach instytucji i zespołach roboczych:
 Beata Kowalik i Robert Kowalski, reprezentowali oddział w Komitecie Obchodów 660-lecia nadania praw miejskich Nowemu Targowi
 Bronisław Chowaniec-Lejczyk, uczestniczy w pracach Redakcji Oficyny Podhalań-skiej
 Robert Kowalski, pełni obowiązki zastępcy przewodniczącego Komitetu Konsulta-cyjnego Organizacji Pozarządowych przy Burmistrzu Miasta Nowego Targu
 Robert Kowalski, uczestniczy w pracach Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza
 Nowotarskiegof) Działalność członków Oddziału:

 Elżbieta Geryszewska, była jednym z głównych organizatorów Konkursu Interneto-wego „Regiony Polski – Małopolska”, nad którym patronat objął Oddział PTH w Nowym Targu. Uczestniczyła w cyklu spotkań organizowanym Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu w ramach projektu edukacyjnego Tajemnice Królewskiego Miasta dla uczniów szkół gimnazjalnych, finansowanego przez Urząd Miasta Nowego Targu. W maju została uhonorowana medalem „Pro memoriał”, przyznawany za wy-bitne zasługi w utrwaleniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Pol-ski podczas wojny i po jej zakończeniu. Medal przyznaje Kierownik do Spraw Kom-batantów i Osób Represjonowanych.
 Bogusław Gut, uczestniczył w pracach jury V Konkursu Wiedzy o Podhalu, zorgani-zowanego przez Urząd Miasta Nowego Targu, Muzeum Podhalańskie PTTK oraz MDK.
 Bożena Królczyk, została członkiem Rady Redakcyjnej Rocznika „Małopolska”.
 Zespół w składzie: Krzysztof Wielgus kierownik, Marek Kurzeja, Wojciech Mu-let, Robert Koprowski i Robert Kowalski, opracował założenia i wykonał projekt ścieżki historyczno-krajobrazowej „Droga Knurowska”, zrealizowanego przez: Urząd Gminy Ochotnica Dolna i Wydział Architektury Krajobrazu Politechniki Krakow-skiej, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Marek Skawiński tłumaczył opis na język słowacki
 Bronisław Chowaniec-Lejczyk, jest członkiem zespołu redakcyjnego reaktywowanej przy Oddziale ZP w Kościelisku Oficyny Podhalańskiej.
 Adam Błaszczyk, był inicjatorem i głównym organizatorem I Rajdu Szlakami Żoł-nierzy Józefa Kurasia ps. „Ogień”.
 Piotr Sadowski, prowadzi badania terenowe w okolicach Beskidu Myślenickiego obiektów fortyfikacji z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej. Przeprowadził inwentaryzację bazy partyzanckiej w Lesie Gościba (Sułkowice) oraz oprac. koncep-cję ścieżki historyczno-przyrodniczej. W okresie od marca do maj 2006 prowadziły wykłady z historii Beskidów i geografii turystycznej Polski na kursie przewodnickim w Jabłonce. W grudniu wygłosił odczyt o działaniach wojennych 1939 r. w dolinie Raby – na Schronisku Kudłacze

 Dawid Golik, prowadził badania obozów partyzanckich na terenie Gorców, oraz umocnień polowych na terenie Dolnego Śląska i w Regionie Wałbrzyskim. Był koor-dynatorem sekcji historycznej Międzyuczelnianej Studenckiej Konferencji Naukowej Październik 56 w naszych oczach (68 listopad 2006). Organizował wspólnie z Mało-polskim Stowarzyszeniem Miłośników Historii „Rawelin” i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa wystawy archiwalnych zdjęć i planów w pomieszczeniach schrony plot. Przy ul. Królewskiej w Krakowie.10. Data ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
6.03.2004 r. (Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze); 8.01.2006 r. (Zebranie Sprawozdawcze)


11. Działające sekcje i komisje:
Komisja Historii Wojskowości, Komisjia Historii Kultury, Sekcja Młodzieżowa

 Działalność sekcji młodzieżowej: Młodzież skupiona w sekcji bierze czynny udział życiu Oddziału. Uczestniczyła i była współorganizatorem I Raju Szlakami Józefa Ku-rasia „Ogień” oraz w rozgrywkach Szkolnej Ligi Historycznej magazynu „Mówią Wieki”. Jej członkowie brali udział w konferencji popularnonaukowej Nowy Targ 1346-2006. Ponadto byli współorganizatorami uroczystości rocznicowych organizo-wanych w macierzystych szkole z okazji 3 maja i 11 listopada. W Szkole Podstawo-wej nr 11 odbyły się dwukrotnie spotkania młodych ludzi z kombatantami, żołnierza-mi 1 pułku strzelców podhalańskich. Spotkania organizowali Adam Błaszczyk i Elż-bieta Geryszewska.


12. Publikacje Oddziału w 2006 r.
a) własne:
- IV Tom, Prac Komisji Historii Wojskowość, Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, część 1, pod red. Robert Kowalskiego, Nowy Targ 2005 [wyd. 2006], str. 432 nakład 500 egz..
- Beata Kowalik, Nowy Targ 1867-1918. Pół wieku które zmieniło oblicze miasta, Podha-lańskie Monografie Historyczne, tom. 2, Nowy Targ 2006, str. 372, nakład 700 egz.


13. Wysokość składki członkowskiej:
Dorośli – 10 zł. miesięcznie; emeryci, studenci – 5 zł. miesięcznie. W ramach składki członkowie otrzymują bezpłatnie publikacje wydane przez Oddział.


14. Współpraca z władzami administracjami, samorządowymi, stowarzyszeniami i
instytucjami kulturalno-oświatowej w mieści i regionie
Oddział PTH w Nowym Targu współpracuje z organami administracji państwowej
i samorządowej, z urzędami gmin, starostami powiatowymi, Urzędem Marszałkowskim, instytucjami prowadzącymi działalność naukową i dydaktyczną: Uniwersytetem Jagiel-lońskim, Politechniką Krakowską, Państwową Podhalańską Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Inżynierii Miej-skiej i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Mu-zeum Podhalańskim w Nowym Targu, Instytutem Pamięci Narodowej, Towarzystwem Przyjaciół Fortyfikacji, Związkiem Polskiego Spisza, Związkiem Podhalan, Towarzy-stwem Przyjaciół Orawy, Gorczańskim i Pienińskim Parkiem Narodowym. W 2006 r. kontynuowano owocną współpracę z sąsiednim oddziałem PTH w Nowym Sączu, organi-zując wspólnie konferencję naukową.
Na szczególną uwagę zasługuję doskonała współpraca z mediami lokalnymi: „Dzien-nikiem Polskim”, „Gazetą Krakowską”, „Tygodnikiem Podhalańskim”, które na bieżąco informują o działaniach podejmowanych przez oddział. Również dobrze układają się wzajemne relacje z Radiem Alex i Nowotarską Telewizją Kablową.

Załączona/e miniatura/y
Załączony obrazek Załączony obrazek Załączony obrazek Załączony obrazek Załączony obrazek

Załączony/e plik/i
Dodany plik  Sprawozdanie_Oddzia_u_PTH_w_Nowym_Targu_za_rok_2006_r.doc ( 90.5k ) Liczba pobrań: 1228
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej