Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

historycy.org _ Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich do X w. _ Plemiona w okolicach Krosna / Jedlicza

Napisany przez: Hrolf_Heruler 23/04/2008, 11:10

Bardzo ciekawi mnie, jakie plemiona można identyfikować z tymi terenami. W internecie znalazłem, że z tym terenem można identyfikować ludność kultury przeworskiej, pucharów lejkowatych, celtów (być może podoby układ jak grupa tyniecka) i plemię jasielsko-sanockie.

Czy wiecie coś więcej, może kogoś także interesuje ten rejon?

------------------------------------------

Zebrane dotychczas przeze mnie informacje:

Z okresu neolitu (4.500 – 1.850 lat p.n.e.) znane są bardzo liczne stanowiska archeologiczne z okolic Jasła - Krosna. Są one związane z ludnością kultury pucharów lejkowatych, której osady odkryto w Niepli, Przybówce i Sieklówce. Natomiast odkryte na Garbie Warzyckim kurhany, występujące także w Bierówce, Niepli i Krajowicach, związane są z ludnością kultury ceramiki sznurowej.

W okolicy, odkryto zabytki kultury mierzanowickiej i pozostałości osady trzciniecko–otomańskiej, potwierdzając fakt swobodnego przenikania ludności z południowej strony Karpat na północ i przenoszenia obcych elementów kulturowych na te tereny.

Epoka żelaza jest stosunkowo mało poznana w tych okolicach. Z okresu wpływów rzymskich, przypadających na początek naszej ery, pochodzą liczne znaleziska, w tym znaleziska monet antycznych, które pozwalają stosunkowo łatwo je datować. Umożliwiają one także wyznaczenie ówczesnych szlaków handlowych prowadzących z południowej Europy na północ, nad Bałtyk.

Z II-IV wieku naszej ery pochodzą osady kultury przeworskiej (utożsamianej często z wschodnimi plemionami Germanów), którzy zapisali się na kartach historii pod imieniem Wandali (lub związek plemienny Lugiów).

W regionie odnaleziono także osady kultur puchowskiej i tynieckiej. Osady wymienionych kultur, datowane na okres pomiędzy II i IV wiekiem naszej ery, zostały odkryte w okolicach Jasła, a także w Ujeździe i Świerchowej.

Początki przekształcenia szumiących ostępów leśnych, porośniętych strzelistymi jodłami, w typowe, rozległe tereny rolnicze, jak i wyspecjalizowanego rzemiosł w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej związane są z okresem wędrówek ludów i wczesnym średniowieczem. Na wieki VII/VIII-X datuje się zasiedlenie obrzeży Dołów Jasielsko-Sanockich przez plemię nazwane jasielsko-sanockim (zapewne było to plemię z grupy Lędzian, zwani przez Słowian wschodnich - Lachy), które prawdopodobnie zajęło te tereny mieszając się z żyjącymi tu wcześniej przedstawicielami innych kultur, podlegającymi z czasem stopniowej slawizacji. Z plemieniem jasielsko-sanockim wiążą się liczne grody, których pozostałości zachowały się do naszych czasów, stanowiąc podwaliny obecnych miejscowości. Jest to okres bardzo burzliwy dla historii tych ziem. Jej mieszkańcy nękani są licznymi najazdami, od południa przez Madziarów, koczowników pochodzących z azjatyckich stepów, a od wschodu przez inne azjatyckie plemię – Chazarów.

Około roku 833 ziemie lędziańskie weszły w skład Państwa Wielkomorawskiego, a w pierwszych dziesięcioleciach X wieku Lędzianie dostali się znów pod wpływy koczowniczych Madziarów. W X stuleciu ziemie Lędzian weszły w trybutarną zależność od Rusi Kijowskiej.

Dopiero w latach 70. X wieku Lędzianie zostali wcieleni do państwa Mieszka I, ale już w 981 r. podbici zostali znów przez Ruś Kijowską. Około roku 1018-1031 weszli w skład państwa piastowskiego w wyniku wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów, podobnie jak w latach 1077-1086, kiedy za zgodą władców Kijowa ziemie ich zaanektował Bolesław Śmiały.


Czy ktoś mógłby się rozprawić z tymi zapisami? Pochodzą one ze stron poświęconych historii Jasła, Krosna, Jedlicza oraz Wikipedii.

------------------------------------------

To naprawdę bardzo ważne dla mnie, proszę o pomoc.

Napisany przez: Hrolf_Heruler 29/04/2008, 10:05

Czy wiadomo, kto zbudował gród drewniano-ziemny na wzniesieniu Grodzisko (336m) w Brzezówce (koło Tarnowca i Jedlicza)? Wzniesienie, na którym zbudowano grodzisko, było otoczone z trzech stron wodami Jasiołki (prawy dopływ Wisłoki). Obecnie koryto rzeki ma inny przebieg. Prace archeologiczne wykazały, że gród funkcjonował w XIw., bądź już wcześniej.

Czy gród może być pozostałością po Wiślanach (o ile istnieli), bądź Lędzianach / Lachach?

Napisany przez: Biezrząd 29/04/2008, 10:29

QUOTE(Hrolf_Heruler)
Czy gród może być pozostałością po Wiślanach (o ile istnieli), bądź Lędzianach / Lachach?

Geograf Bawarski bliżej Krosna umieszcza Lędzian i przypisuje im 68 grodów, więc grodzisko być pozostałością po Lędzianach może, acz oczywiście nie musi.

Napisany przez: Hrolf_Heruler 29/04/2008, 18:52

A. Kokowski podaje (Starożytna Polska, s. 322), że w sąsiadującym z Brzezówką Tarnowcu (pod względem administracyjnym to powinno być raczej na odwrót) istniała osada kultury przeworskiej. Jednocześnie w rozdziale "Kto gospodarzy na Podkarpaciu" sugeruje osiedlenie się na tych terenach Karpów-Daków w IV w., którzy mieszają się z pozostałymi na tym terenie przeworczykami.

Muszę przyznać, że wyjątkowo ciekawie kształtowało się osadnictow na tych terenach. Bardzo jestem ciekaw początków osadnictwa Słowian, przecież Dako-Wandalowie nie rozpłyneli się..., musiało dojś do konfrontacji, bądź asymilacji.

Może ten obszar jest ważny dla początków państwa Wiślan / Lędzian (pobliski Wisłok)? Pod rynkiem w Krośnie onaleziono fantastyczne ślady osadnictwa. Natrafiono na pozostałości osady ze starszej epoki brązu (1600-1400 lat p.n.Ch.) oraz osady celtyckiej z okresu lateńskiego (II w. p.n.Ch.). Osada słowiańska powstała tu w X wieku i od tego czasu ludzie nieprzerwanie zasiedlali ten obszar. Było to miejsce bardzo dogodne dla osadnictwa, z natury obronne, położone na kulminacji wzniesienia, w widłach Wisłoka i Lubatówki.


© Historycy.org - historia to nasza pasja (http://www.historycy.org)