Witaj GOŚCIU ( Zaloguj się | Rejestracja )
 
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Deklaracja współpracy PTH, TPO, ZP, ZPS, Podpisanie historycznego porozumienia
     
Robert K.
 

I ranga
Group Icon
Grupa: Polskie Towarzystwo Historyczne
Postów: 47
Nr użytkownika: 1.788

 
 
post 6/12/2004, 9:48 Quote Post

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ODDZIAŁ W NOWYM TARGU, TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ORAWY, ZWIĄZKU PODHALAN,
ZWIĄZKU POLSKIEGO SPISZA5 grudnia 2004 r. o godz. 1000 w Izbie Regionalnej ZP im. ks. prof. Józefa Tischnna w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyła się w uroczystość podpisania DEKLARACJI WSPÓŁPRACY pomiędzy Polskim Towarzystwem Historycznym - Oddział w Nowym Targu, Towarzystwem Przyjaciół Orawy, Związkiem Podhalan, Związkiem Polskiego Spisza. W uroczystości wzięli udział burmistrzowie Nowego Targu Marek Fryźlewicz i Zakopanego Piotr Bąk, Starostwie Nowotarski Jan Hamerski i Tatarzański Andrzej Skupień oraz członkowie zarządów organizacji-sygnatariuszy.
Inicjatywę podpisania Deklaracji Współpracy wysunęło Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Nowym Targu, któremu podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan i roboczego spotkania przedstawicieli poszczególnych organizacji powierzono jej opracowanie. Została ona przyjęta na Walnym Zjeździe Oddziału, a następnie z wnioskiem o przystąpienie przekazana Towarzystwu Przyjaciół Orawy, Związkowi Podhalan i Związkowi Polskiego Spisza. W myśl uchwał odpowiednich władz Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek Podhalan i Związek Polskiego Spisza zaakceptowały jej brzmienie i stały się sygnatariuszami Deklaracji.
Podpisana dokument wskazuje i formułuje wspólne cele oraz kierunek, metody i zasady współpracy. Przypadające w bieżącym roku stulecie Góralskiego Ruchu Regionalnego stanowi odpowiedni i właściwy czas, aby współdziałaniu trwającemu już od szeregu lat, a prowadzonemu dla dobra Polski na jej południowych Kresach, nadać instytucjonalną postać.

* * *

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ODDZIAŁ W NOWYM TARGU, TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ORAWY, ZWIĄZKU PODHALAN,
ZWIĄZKU POLSKIEGO SPISZA


W roku jubileuszu stu lat Góralskiego Ruchu Regionalnego, w poczuciu odpowie-dzialności za poznanie, ochronę i rozwój tożsamości narodowej i regionalnej na Kre-sach Południowych Rzeczypospolitej, my: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Związek Podhalan, Związek Polskiego Spisza, z woli wspólnego działania ogłaszamy Deklarację Współpracy

Art. I
1. Organizacje nasze, swą dotychczasową działalnością służą realizacji wspólnych celów na wspólnym obszarze zainteresowania, który stanowi Góralszczyzna Pol-ska.
Zarazem doświadczenie i dorobek oraz metody i środki działania mogą służyć wzajemnej pomocy przy realizacji celów własnych sygnatariuszy.
2. Dlatego, działając w oparciu o §7 pkt. 9 w zw. z §6 i §7 pkt. 1-8 Regulaminu Pol-skiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu, §9 pkt. e w zw. z §8
i §9 pkt. a-d Statutu Towarzystwa Przyjaciół Orawy, §6 pkt g w zw. z §5 i §6 pkt. a-
-f, h Statutu Związku Podhalan oraz §15 pkt. 2 w zw. z §8, §9 ust. 2 pkt. 2, 6, 9, 10, §11, §12 ust. 1, §13 ust. 1 Statutu Związku Polskiego Spisza, organizacje nasze oświadczyły jak na wstępie.

Art. II
1. a) Zasadnicza część Góralszczyzny Polskiej stanowi już obecnie obszar działalności naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu oraz pracy społecznej Związku Podhalan i jego struktur terenowych. Poznanie, ochrona i rozwój tożsamości regionalnej Góralszczyzny Polskiej na tym obszarze, stosow-nie do metod pracy właściwych dla danych środowisk, na gruncie wartości jaką stanowi Góralszczyzna dla Polski jest ogólnym celem współdziałania Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu, Towarzystwa Przyjaciół Orawy, Związku Podhalan oraz Związku Polskiego Spisza.
cool.gif Związek Podhalan dążyć będzie do stopniowego rozwoju swych struktur na po-zostałym obszarze Góralszczyzny Polskiej. Natomiast Polskie Towarzystwo Histo-ryczne Oddział w Nowym Targu dążyć będzie do ścisłego współdziałania ze struk-turami PTH tamże, na gruncie realizacji celu ogólnego i szczególnego, określonych niniejszą Deklaracją. W odniesieniu do Zaolzia za właściwą i potrzebną uznaje się współpracę z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym.
2. Spisz, Orawa i Czadeckie to ziemie naszego dziedzictwa.
Celem szczególnym jest poznanie, ochrona i rozwój tożsamości narodowej tychże grup Górali Polskich, które w niewielkiej części znalazły się w granicach Państwa Polskiego, a w większej są od niego oderwane. Ten cel mieści się w zakresie pracy Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Targu (PTH O/NT) i Związku Podhalan (ZP), natomiast realizowany jest w szczególności przez Związek Polskiego Spisza (ZPS), Towarzystwo Przyjaciół Orawy (TPO) oraz Oddziały: Gó-rali Żywieckich i Górali Czadeckich Związku Podhalan (OGŻ ZP, OGCz ZP).
3. Obszarem współdziałania jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a o ile jest to wskazane dla właściwej realizacji celów, także obszary poza granicami RP.

Art. III
Deklaracja niniejsza stanowi podstawę do współdziałania w pełnym zakresie działalności organizacji-sygnatariuszy. W szczególności uważamy jednak za pożą-daną, wspólną realizację celów poprzez:
1. Działalność badawczą polegającą na gromadzeniu materiałów źródłowych i pro-wadzeniu badań terenowych, opracowaniu ich wyników, pochodną działalność z zakresu informacji naukowej, a następnie prezentację i popularyzację wiedzy z za-kresu życia społecznego w przeszłości i obecnie, historii politycznej, kultury, w tym kultury ludowej materialnej i duchowej oraz innych nauk społecznych.
Formą utrwalania tego dorobku, będącego wynikiem pracy organizacji sygnatariu-szy będą wspólne konferencje, seminaria i sympozja, ponadto wystawy, posiady, audycje, prezentacje multimedialne oraz publikacje o charakterze naukowym i po-pularnym.
2. Wspólne skoordynowane działania na rzecz ochrony polskiego charakteru odpo-wiednich części Spisza, Orawy i Czadeckiego, innych fragmentów b. Górnych Wę-gier oraz ludności stamtąd pochodzącej. W działaniach tych czerpać będziemy z dotychczasowego doświadczenia naszych organizacji, starając się je rozwijać w kierunku:
- określenia polskiego stanu posiadania;
- odbudowy i utrwalenia polskiej świadomości ludności;
- ochrony i rozwoju atrybutów polskiej przynależności etnicznej i tożsamości narodowej;
- poznania i ochrony pamiątek obecności polskiej;
- popularyzacji wiedzy o kwestii polskiej na terenie b. Górnych Węgier, a obecnie Słowacji.
3. Formą działalności w odniesieniu do celu ogólnego i szczególnego, o ile zaistnieje po temu konieczność, będzie prezentacja naszego wspólnego stanowiska i postula-tów w kwestiach ochrony, poznania i rozwoju tożsamości narodowej i regionalnej wspólnego obszaru zainteresowania, jak również ładu społecznego tamże, wła-dzom państwowym, samorządowym bądź kościelnym. Wystąpienia te odnosić się mogą również do zagadnień szczegółowych. Ich charakter oraz klauzula będą od-powiednie do rodzaju i wagi sprawy.
4. Uczczenie wydarzeń i osób szczególnie istotnych dla przeszłości, współczesności
i dalszego pomyślnego rozwoju Góralszczyzny Polskiej, formą uroczystości, trwa-łego upamiętnienia i wydawnictw.
5. Wspólne projekty badawcze, poznawcze i rozwojowe, w tym finansowane ze środ-ków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej i pochodnych, władz państwowych
i samorządowych oraz innych instytucji, organizacji i osób prawnych oraz osób fi-zycznych, o ile służy to realizacji wspólnych celów i zostało uznane za właściwe co do pochodzenia oraz trybu i sposobu uzyskania i wykorzystania tych środków.
6. Wspólne, publiczne zabieranie głosu w sprawach istotnych dla życia społecznego zarówno na obszarze Góralszczyzny Polskiej jak i całej Polski oraz dla Narodu Pol-skiego, skierowanych bądź to do organizacji i instytucji, bądź do społeczności lo-kalnych, regionalnych czy też ogółu społeczeństwa.
7. Należytą koordynację form, sposobów i terminów realizacji poszczególnych wła-snych przedsięwzięć i pracy bieżącej organizacji-sygnatariuszy.

Art. IV
1. Podział zadań dla realizacji celów odbywa się stosownie do charakteru organizacji--sygnatariuszy, zgodnie z ich statutem, w oparciu o doświadczenie, metody pracy, dostępne środki i zasoby ludzkie.
2. Ciałem koordynującym, odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację wspól-nych przedsięwzięć oraz podejmowanie decyzji jest Zespół Koordynacyjny. Jest on odpowiedzialny za pełny i równy dostęp do informacji dla wszystkich sygnatariu-szy.
3. Ogólny i szczególny charakter celów, określony w art. II pkt. 1a i 2 oraz związany z tym charakter organizacji określony w art. II pkt. 1b i 2 niniejszej Deklaracji,
w powiązaniu z koniecznością skutecznej ich realizacji, czynią właściwym nastę-pujący skład Zespołu:
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu
– prezes
– pełnomocnik ds. kontaktów z TPO, ZP, ZPS, OGŻ i OGCz
Towarzystwo Przyjaciół Orawy
– prezes
Związek Podhalan
– prezes
– pełnomocnik ds. kontaktów z PTH O/NT, TPO, ZPS, OGŻ i OGCz ZP
Związek Polskiego Spisza
– prezes
Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan
– prezes
4. Wspólna decyzja jest decyzją tych organizacji-sygnatariuszy, które głosowały za jej podjęciem.

Art. V
1. Zmiany i uzupełnienia zapisów niniejszej Deklaracji oraz kooptacja do składu sy-gnatariuszy, odbywają się za zgodą wszystkich sygnatariuszy.
2. Rezygnacja z udziału odbywa się drogą pisemnego powiadomienia przez głównego przedstawiciela w Zespole Koordynacyjnym, pozostałych jego członków.

Art. VI
1. Niniejszy tekst został sporządzonym w siedmiu oryginalnych egzemplarzach, któ-re otrzymują organizacje-sygnatariusze stosownie do składu Zespołu Koordyna-cyjnego.

Dano w Nowym Targu, dnia 5 grudnia RP 2004.

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Nowym Targu

____________________
prezes /Robert Kowalski/

____________________
pełnomocnik ds. kontaktów
z TPO, ZP, ZPS, OGŻ i OGCz ZP
/Marek Skawiński/
Towarzystwo Przyjaciół Orawy

____________________
prezes
/Magdalena Kostrzewa-Smreczak/


Związek Podhalan

____________________
prezes /Jan Hamerski/

____________________
pełnomocnik ds. kontaktów
z PTT O/NT, TPO, ZPS, ZP, OGŻ i OGCz ZP
/Maciej Motor-Grelok/


Związek Polskiego Spisza

____________________
prezes /Jan Budz/


Oddział Górali Żywieckich
Związku Podhalan

____________________
prezes /Władysław Motyka/
 
User is offline  PMMini ProfileEmail Poster Post #1

 
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:


Topic Options
Reply to this topicStart new topic

 

 
Copyright © 2003 - 2019 Historycy.org
historycy@historycy.org, tel: 12 346-54-06

Kolokacja serwera, łącza internetowe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej